Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019

0

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Δ12α/Φ.11/ΓΠοικ.25280/613/4-6-
2019 (ΦΕΚ 2279/Β΄/2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:ΩΖΧΛ465Θ1Ω-
ΥΗΥ), χορηγούνται (θεώρηση – έκδοση) Δελτία Μετακίνησης σε Άτομα με
Αναπηρίες για το έτος 2019.
Στα άτομα αυτά (ΑμεΑ) παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο
εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών
λεωφορείων των ΚΤΕΛ, καθώς και δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά μέσα
συγκοινωνίας της Περιφερειακής τους Ενότητας, με την προϋπόθεση ότι διαμένουν
μόνιμα σε αυτή.
Οι δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Κορινθίας, μπορούν για το σκοπό
αυτό να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οδό Αγ. Νικολάου 29
Κόρινθος στον 1 ο όροφο και στα τηλέφωνα 2741363262 κ. Κωνσταντίνα
Τέκνου & 2741363255 κ. Αικατερίνη Ευσταθίου, αλλά και στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της περιοχής τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου
  εξουσιοδοτημένου ατόμου.
 2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το
  παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).
  Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του
  όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.
  2α) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑΜΕΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ
  μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος. Στην βεβαίωση
  αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από
  το δικαιούχο.
  2β) Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση
  Διοικητικού Δ/ντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής
  Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67%
  τουλάχιστον.
  2γ) Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και
  Β.Ν.Κ. που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται
  κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
  Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
  του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση
  Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική
  αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη
  νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80%
  και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός,
  αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για
  εργασία μετά από ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική
  Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στην οποία θα
  βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της οικείας οικονομικής Εφορίας για το
  φορολογικό έτος 2018.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου
  διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου
  Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
 7. Για την έκδοση νέας κάρτας, δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες και όσον
  αφορά τους δικαιούχους και δελτίων συνοδών, τρείς (3) ίδιες φωτογραφίες.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων
η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15 η Ιουλίου 2019 και λήξης η 31 η
Οκτωβρίου 2019.
Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το
επόμενο έτος 2020 απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική
Απόφαση για τη χορήγησή του.

Leave a Reply