Ηρεμα κύλησε το ΔΣ με τις αποφάσεις για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κορινθίων.