Βόμβα: 5000€ πρόστιμο στο ΦΟΔΣΑ απο την Περιφερεια

0

image

Την επιβολή προστίμου ύψους πέντε χιλιάδων Ευρώ ( 5.000,00 Ε ) ως διοικητική κύρωση , στο
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου ( Φο.Δ.Σ.Α. ) με έδρα Πατριάρχη Γρηγορίου
Ε’ 18 & Κων/νου Παλαιολόγου Τρίπολη διότι στο χώρο απόθεσης αποβλήτων ( ΧΥΤΑ ) που βρίσκεται στη θέση
‘Λιτσάρδα’ Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων , απέρριπτε στραγιδια μέσω αγωγού στο πόταμο Ελλισωνα
προκαλώντας ρύπανση τόσο του εδάφους όσο και του ποταμού σύμφωνα με την 12 σχετική.

Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (Κ.Α.Ε.3517) και 50% υπέρ της Π.Ε.
Κορινθίας (Κ.Α.Ε. 64081).
Β) Ο φάκελος της υπόθεσης να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη , στα πλαίσια των άρθρων 28, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4042/2012 και ισχύει και 29 του Ν.1650/1986 για την ενδεχόμενη
επιβολή κυρώσεων.
Η προσφυγή κατά της Απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα της έκδοση της , απευθύνεται στο Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την δημοσίευση της η’ την ανάρτηση της στο διαδίκτυο η’ από την κοινοποίηση της η’ αφού
ληφθεί γνώσης αυτής , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων (227) , ( 238 ) του Ν.3852 /2010 ( φεκ . 87
Α/2010 ) .
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Οι παραπάνω διαφορές διέπονται από
τις Διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 53, παρ.1 του Ν.3900 /2010 ΦΕΚ 213 Α )( προσφυγή
εντός 60 ημερών ) , .
Σε περίπτωση που το πρόστιμο εξοφληθεί με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην
αρμόδια ΔΟΥ (οίκοθεν είσπραξη) , ο υπεύθυνος ΦοΔΣΑ υποχρεούται να μας αποστείλει αντίγραφα των
διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ της Δ.ΝΣΗΣ
Ο -ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ με Ββ ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

Απάντηση