ΑΘΕΩΡΗΤΑ επέστρεψε επίτροπος εντάλματα “παρατασιούχων”!

0

Νέες “τρικυμίες” για τους συμβασιούχους – “παρατασιούχους” Καθαριότητας Δήμων, με Επίτροπο, αυτή τη φορά, να επιστρέφει αθεώρητα (!) χρηματικά εντάλματα πληρωμής χρονικής περιόδου εφαρμογής του Νόμου “Σκουρλέτη”.
Συγκεκριμένα, όπως δημοσιεύει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr, ο Επίτροπος Κυκλάδων επέστρεψε αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των 26 συμβασιούχων – “παρατασιούχων” Καθαριότητας του Δήμου Πάρου, οι οποίοι υπέγραψαν νέες συμβάσεις την 6η Ιουλίου 2017, δυνάμει του άρθρου 24, παρ. 2 του Ν. 4479/2017.

Στο “σκεπτικό” της πράξης του Επιτρόπου Ν. Κυκλάδων αναφέρονται τα εξής:

1) Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ 2 του Ν. 4479/2017 υπάλληλοι, έχουν απασχοληθεί με διαδοχικές συμβάσεις μετά από μια σειρά παρατάσεων των συμβάσεων τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 16 του Ν. 4429/2016. Οι εν λόγω διατάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές, σύμφωνα με τα Πρακτικά της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 9ης/10.05.2017 – Θέμα Β’. Κατ’ ακολουθία, περαιτέρω απασχόλησή τους στους ίδιους φορείς και στο ίδιο αντικείμενο κατά συνέπεια των ανωτέρω διατάξεων είναι μη σύννομη, σύμφωνα με τα ανωτέρω πρακτικά.

2) Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/04 (Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 42/2017). Η συγκεκριμένη διάταξη του ανωτέρω ΠΔ αποτελεί ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, συνεπώς δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τους περιορισμούς της το άρθρο 24 του Ν. 4497/2017.

Μετά την δυσάρεστη, αρνητική αυτή εξέλιξη, ζητούμενο αποτελεί, πλέον, να μην “ανοίξει ο ασκός του Αιόλου” παρόμοιων αποφάσεων για τους χιλιάδες εργαζόμενους στους Δήμους και τις ανταποδοτικές υπηρεσίες Καθαριότητας, που υπέγραψαν νέες συμβάσεις, βάσει του Νόμου “Σκουρλέτη”.

πηγη

Leave a Reply