Αναστολή λειτουργίας σε υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων που λειτουργούν στο κτήριο του ΟΣΕ λόγω κρουσμάτων COVID

0

«Προσωρινή αναστολή λειτουργίας επιμέρους οργανικών μονάδων του Δήμου Κορινθίων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων, έχοντας υπόψη:

Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, άρθρο 58.
Τον ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186/Α ́/29.09.2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», άρθρο 15 § 1.
Το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID- 19 για τους χώρους εργασίας του Δημοσίου Τομέα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 83/26-02-2021 γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, περί αναστολής λειτουργίας τμήματος Δημόσιας Υπηρεσίας.
Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε υπαλλήλους των υπηρεσιών που στεγάζονται στο πρώην κτίριο του ΟΣΕ Κορίνθου.
Την αναγκαιότητα αποφυγής του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Αποφασίζει:

Την αναστολή λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Δήμου Κορινθίων οι οποίες στεγάζονται στο πρώην κτίριο του ΟΣΕ Κορίνθου (Δημοκρατίας 1), πλην του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, από 01-03-2021 έως και 12-03-2021.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Νανόπουλος

Leave a Reply