Ύστερα από συνεννόηση του Δημάρχου , των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010), αποφασίστηκε στην περιοχή ΠΕΡΑΧΩΡΑ του Δήμου, την 9η Ιανουαρίου 2017  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  να μην λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες ( Νηπιαγωγείο –  Δημοτικό – Γυμνάσιο) λόγω παγετού .