Ανακοίνωση της Ωγύγης προειδοποιητική προς την ΑΕΔΙΚ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2017

ΓΕΝΙΚΑ

Η απόφαση του ΔΣ, Νo 451/20/07/2017 που αναφέρει ότι «Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση των αθλητικών δραστηριοτήτων στην εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ στο πλαίσιο της από 11/7/2017 αίτησης της η οποία και έχει προσαρτηθεί στα πρακτικά του Δ.Σ.» αντικατοπτρίζει τη θέση του ανωτάτου οργάνου  που ασκεί την νόμιμη διοίκηση της ΑΕΔΙΚ στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης της εταιρείας και της νόμιμης στρατηγικής της δράσης. Πρόκειται για απόφαση με αριθό πρωτοκόλλου η οποία νόμιμα κοινοποιήθηκε και ως τέτοια συνιστά διοικητική πράξη με την οποία θεσπίζεται ρύθμιση στο πλαίσιο εννόμων σχέσεων που δεν μπορεί παρά να διέπονται από τις θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου, αρχές οι οποίες είναι γνωστό ότι διαθέτουν συνταγματικό έρεισμα.

Πρόκειται για τις κάτωθι αρχές οι οποίες στο σύνολο τους πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και οι οποίες ωστόσο δεν τηρήθηκαν από την ΑΕΔΙΚ, το ΔΣ, τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας αλλά και τη Διευθύνουσα σύμβουλο καθόλη τη διάρκεια του ως άνω χρονικού διαστήματος. Συγκεκριμένα παραβιάστηκαν:

  1. Η αρχή της νομιμότητας σύμφωνα με την οποία ένα ΔΣ οφείλει να ενεργεί νόμιμα και να σέβεται και να εφαρμόζει τις επιταγές, απαγορεύσεις και ρυθμίσεις που προκύπτουν από τις νόμιμες πράξεις του προς όφελος και προστασία των δικαιωμάτων των διοικουμένων για τις οποίες εκδόθηκαν και που συγκεκριμενοποιούνται στο πλαίσιο τους.
  2. Η αρχή της υπεροχής και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με την οποία ένα ΔΣ οφείλει επιπρόσθετα να προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των πολιτών στους οποίους αναφέρονται οι πράξεις του.
  3. Η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών. Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή ένα ΔΣ οφείλει να ασκεί τις αρμοδιότητες του με βάση το εν γένει περί δικαίου αίσθημα, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας, ώστε να αποφεύγονται άδικες για τους ενδιαφερόμενους διοικούμενος λύσεις. Έτσι, η Διοίκηση της ΑΕΔΙΚ οφείλει να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους για τις πράξεις της πολίτες να προστατεύουν τα συμφέροντα τους και να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα τους έτσι όπως προκύπτουν από το Σύνταγμα, τους νόμους και τις νόμιμες πράξεις της. Ειδικότερα οφείλει να ασκεί έγκαιρα και αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες της, να λειτουργεί με διαφάνεια, σαφώς χωρίς προπιλακισμούς, απειλές και ύβρεις σωματικές και λεκτικές, να ενημερώνει τους πολίτες που αφορούν οι πράξεις της για τα δικαιώματα τους και να διασφαλίζει την απόλαυση τους και όχι την απόλαυση μικροκομματικών και οικονομικών ιδιωτικών συμφερόντων. Καταλήγοντας σημειώνεται ότι από σχετικές με την ως άνω αρχή συνταγματικές επιταγές περί προστασίας της προσωπικότητας, αλλά και έννοιες περί κράτους δικαίου και ασφάλειας δικαίου, απορρέει η δικαιολογημένη και  προστατευόμενη από τη δράση της Διοίκησης της ΑΕΔΙΚ, εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων πολιτών, επαγγελματιών, επιχειρηματιών, κλπ, σύμφωνα με την οποία οι ως άνω πολίτες προσδοκούν εύλογα τη διατήρηση της σταθερότητας και προβλεψιμότητας των πραγματικών και νομικών καταστάσεων που έχουν διαμορφωθεί από την κατά νόμο διοικητική δράση της εταιρείας, ώστε να αξιώνουν ΤΗΝ ΜΗ αιφνίδια και απρόβλεπτη μεταβολή τους και ανατροπή της σταθερής και προβλέψιμης πραγματικής και νομικής κατάστασης και μάλιστα χωρίς προηγούμενη επίσημη και νόμιμη προειδοποίηση και ενημέρωση.
  4. Η αρχή της αναγκαιότητας, της καταλληλότητας και της αναλογικότητας ώστε να μην υπάρχει παραβίαση προηγούμενων και δηλωμένων διοικητικών ρυθμίσεων παρά μόνο για σκοπούς προδήλως δημοσίου συμφέροντος, και μάλιστα με τον αναγκαίο τρόπο, τον λιγότερο επαχθές, τον ηπιότερο δυνατό, και τον πλέον πρόσφορο ώστε να εξυπηρετείται δικαιολογημένα και πλήρως τεκμηριωμένα το δημόσιο συμφέρον αλλά και να μη θίγεται προδήλως το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου πολίτη.
  5. Η αρχή της αμεροληψίας των οργάνων της ΑΕΔΙΚ, η οποία ως έκφραση του κράτους δικαίου επιβάλει κατά την ενάσκηση της διοικητικής δράσης της να λειτουργεί ως χρηστή διοίκηση και χωρίς εμπάθεια και προκατάληψη έναντι των διοικουμένων ενδιαφερομένων πολιτών, επαγγελματιών, επιχειρηματιών, κλπ.
  6. Η αρχή της διαφάνειας, φανερής δράσης και αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης, η οποία αντικατοπτρίζει συνταγματική διάταξη και συγκεκριμένα το άρθρο 5 το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων στην ορθή, έγκαιρη, πλήρη, σαφή και αξιόπιστη πληροφόρηση ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος της δράσης της κάθε Διοίκησης από τους πολίτες προς όφελος της καταπολέμησης φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής. Στο πλαίσιο και αυτής της αρχής η Διοίκηση της ΑΕΔΙΚ υποχρεούται να παρέχει σαφείς πληροφορίες και στοιχεία και να τηρεί τον τύπο και τις προδιαγραφές των διοικητικών εγγράφων, πολλώ δε μάλλον όταν με τα εν λόγω έγγραφα – μπακαλόχαρτα που απευθύνονται προς ένα ευρύ κοινό πολιτών και μάλιστα με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας που μεγιστοποιεί το αγαθό της πληροφόρησης και όχι να παραπληροφορεί, να αποκρύβει στοιχεία ή τεχνηέντως να συντάσσει δελτία τύπου με αοριστίες και εκφράσεις που δημιουργούν πανικό και εντυπώσεις και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια προβολή του τόπου, τη φήμη του, τη φήμη και την προσωπικότητα των εμπλεκομένων πολιτών με κάθε σχέση, τη σωματική και ψυχική τους ακεραιότητα, που προκαλούν τεράστια ηθική βλάβη και δεν συνάδουν εντέλει με τη δράση που ως ανω αναφέρθηκε και επιβάλλει ο νόμος για τα διοικητικά όργανα.

 

ΕΙΔΙΚΑ

Η ως άνω απόφαση του ΔΣ της ΑΕΔΙΚ είναι μία διοικητική πράξη με την οποία θεσπίζονται δικαιώματα και επιβάλλονται υποχρεώσεις ως προς τους ιδιώτες που αφορά, στη συγκεκριμένη περίπτωση ως προς την εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στη διώρυγα της Κορίνθου. Με αυτήν την απόφαση δηλαδή θεσπίζονται μονομερώς ρυθμίσεις κατ’ ενάσκηση, ως προς συγκεκριμένες δραστηριότητες της ΑΕΔΙΚ, δημόσιας εξουσίας και προς εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος παρά το γεγονός ότι η έκδοση της συνεπάγεται έννομες συνέπειες στο πεδίο του ιδιωτικού οι οποίες έννομες σχέσεις διέπονται από το διοικητικό δίκαιο και τις ως ανω αρχές του.

Έτσι, πρόκειται για ρητή ευμενή και επωφελή διοικητική πράξη με την οποία εξωτερικεύεται η δήλωση βούλησης του αρμοδίου διοικητικού οργάνου (ΔΣ της ΑΕΔΙΚ) που πληρεί το τεκμήριο νομιμότητας καθώς εκδόθηκε αρμοδίως και νομίμως και έχει ως συνέπεια την εξ ορισμού εκτελεστότητα της, την παραγωγή δηλαδή όλων των έννομων αποτελεσμάτων που ορίζονται μέχρι την παύση της και τη διατήρηση της άσκησης των δικαιωμάτων των διοικουμένων, στη συγκεκριμένη περίπτωση της εταιρείας ΩΓΥΓΗΣ αλλά και των υποχρεώσεων της Διοίκησης της ΑΕΔΙΚ υπέρ αυτής καθώς και τη διατήρηση της πραγματικής κατάστασης που δημιουργήθηκε με την έκδοση της και λειτουργεί ευνοϊκά για την εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ, τους εργαζόμενους και τους απασχολούμενους και συνεργάτες στη διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων.

Η παύση ισχύος της εν λόγω πράξης του ΔΣ της ΑΕΔΙΚ μπορεί να επέλθει είτε με την ακύρωση της με δικαστική απόφαση, είτε με την ακύρωση της με άλλη διοικητική πράξη, είτε με την ανάκληση της από το ίδιο το ΔΣ που εξέδωσε την αρχική, είτε τέλος με την κατάργηση της, αν δεχθούμε ότι πρόκειται για πράξη που μπορεί να καταργηθεί. Έτσι, βάσει του τεκμηρίου νομιμότητας η απόφαση του ΔΣ δεσμεύει τόσο τη Διοίκηση όσο και τον διοικούμενο – εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ, μέχρι την απαγγελία της ακύρωσης της και, τελικά, την εξαφάνιση της από την έννομη τάξη. Ειδικότερα, η περίπτωση της κατάργησης της απόφασης του ΔΣ της ΑΕΔΙΚ προϋποθέτει την έκδοση νέας αντίθετης, ως προς το περιεχόμενο της, ατομικής διοικητικής πράξης, η οποία καταργεί ρητά ή σιωπηρά την προγενέστερη, ενώ η ανάκληση είναι επιτρεπτή είτε αυτεπαγγέλτως από το διοικητικό όργανο που την έχει εκδώσει (ΔΣ) είτε μετά από αίτηση του διοικούμενου (η δεύτερη περίπτωση δεν ισχύει για την εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ καθώς δεν υποβλήθηκε σχετική αίτηση), υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) εφόσον ο νόμος επιτρέπει την ανάκληση ή πάντως δεν την απαγορεύει, β) εφόσον δεν παρήλθε εύλογος χρόνος από την έκδοση της πράξης και γ) εφόσον δεν δημιουργήθηκε κατάσταση, η οποία να παρεμποδίζει την ανάκληση της (πχ έννομες σχέσεις του διοικούμενου-εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ).

 

Εν συντομία, το τεκμήριο νομιμότητας και εκτελεστότητας που συνοδεύει κάθε διοικητική πράξη από τη «γέννηση» της μέχρι την εξαφάνισή της, εφαρμόζεται, κατά κύριο λόγο, στο πεδίο των ατομικών διοικητικών πράξεων όπως είναι εν προκειμένω η απόφαση της Διοίκησης της ΑΕΔΙΚ που επιτρέπει στην εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ (ατομική ρύθμιση – ρύθμιση συγκεκριμένης περίπτωσης – ατομικός κανόνας δικαίου), τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων στη Διώρυγα της Κορίνθου και παράγει τις έννομες συνέπειες που προβλέπει η ρύθμιση που θεσπίζει άνευ ετέρου εκτός κι αν ανασταλεί η εκτέλεση της υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Συγκεκριμένα και λόγω του ότι η ως άνω απόφαση της Διοίκησης της ΑΕΔΙΚ συνιστά νόμιμη διοικητική πράξη καταρχήν δεν μπορεί να ανακληθεί παρά μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για λόγους δημοσίου συμφέροντος (πχ αν με την πράξη χορηγούνταν άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου, που εκ των υστέρων αποδεικνύεται επικίνδυνο)

β) Εξ αιτίας μεταγενέστερης διαφορετικής εκτίμησης από τη δημόσια διοίκηση των πραγματικών περιστατικών στις οποίες θεμελιώθηκε η έκδοση της (πχ αν με την πράξη χορηγούνταν άδεια λειτουργίας νυχτερινού κέντρου, και διαπιστώνεται ότι λείπει μια από τις τυπικές προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας του)

γ) Εξ αιτίας μεταβολής των πραγματικών συνθηκών έκδοσης της (πχ αν με την πράξη χορηγούνταν άδεια οδήγησης και ο οδηγός απώλεσε την όραση του)

δ) Εξ αιτίας επιφύλαξης ανάκλησης, αν δηλαδή η αρχική πράξη του ΔΣ της ΑΕΔΙΚ προέβλεπε επιφύλαξη ανάκλησης και σύνδεση της με υποχρεώσεις που θα έπρεπε να ασκεί και παραλείπει ο διοικούμενος (πχ άδεια λειτουργίας επιχείρησης υπό την προϋπόθεση χρήσης ειδικών φίλτρων)

ε) Εξ αιτίας μεταβολής των νομικών συνθηκών προκειμένου η ατομική διοικητική πράξη να εναρμονιστεί στις νέες νομοθετικές συνθήκες

στ) Εξ αιτίας μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του διοικητικού δικαίου από τον διοικούμενο, υπό την προϋπόθεση των οποίων τελούσε η ισχύς της ατομικής διοικητικής πράξης η οποία είχε εκδοθεί (πχ το δίπλωμα οδήγησης ενός οδηγού μεταφορικού αυτοκινήτου ανακαλείται αν έχει παραβιάσει το χρονικό όριο,

κυκλοφορίας με τέτοιο αυτοκίνητο ή έχει βρεθεί να κάνει χρήση αλκοόλ ενώ οδηγεί κ.λπ. )

 

Τέλος σημειώνεται ότι η ανάκληση των νόμιμων ατομικών διοικητικών πράξεων όπως εν προκειμένω η απόφαση της Διοίκησης της ΑΕΔΙΚ, ενεργεί ΜΟΝΟ για το μέλλον, καθώς μόνο η ανάκληση των παράνομων ατομικών διοικητικών πράξεων, λειτουργεί αναδρομικά ή εν εξελίξει των δικαιωμάτων που διασφαλίστηκαν για τον διοικούμενο με την έκδοση της.

 

Κατά τα λοιπά και ως προς τον τύπο των διοικητικών πράξεων, σημειώνεται ότι ο τύπος έκδοσης τους συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για το κύρος, τη νομιμότητα την υπόσταση και την εγκυρότητα τους, καθώς ο τύπος είναι που διασφαλίζει την διαδικασία, τα δικαιώματα του διοικούμενου (πχ το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, α. 20 §2 Σ) και καθιστούν δυνατό τον έλεγχο τους από δικαστήρια αλλά και διοικούμενους. Έτσι, η παράλειψη των τύπων της διαδικασίας έκδοσης μιας διοικητικής πράξης έχει συνέπειες για την νομιμότητα της και αν αναφερθούν σχετικά ελαττώματα οι πράξεις οδηγούνται σε ακύρωση (βλ. ΣΤΕ για «παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας»). Ως τέτοιοι τύποι που εγγυώνται τόσο τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων όσο και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των διοικούμενων κατά την έκδοση τους είναι η δημοσίευση, η κοινοποίηση, η αιτιολογία, η άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, η νομική γνωμοδότηση, κλπ.  Η τήρηση των ως άνω τύπων πρέπει να είναι επίκαιρη, δηλαδή να λαμβάνει χώρα εντός των νομίμων προθεσμιών ή πάντως μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, εκτός και πρόκειται για πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις επείγοντος, οι οποίες δεν υφίστανται ασφαλώς στην περίπτωση της παράνομης συμπεριφοράς της ΑΕΔΙΚ απέναντι στην εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ (εκτός και αν τα αόριστα «συμβάντα» που αναφέρονται σε σχετικά δελτία τύπου της ΑΕΔΙΚ και που έχουν να κάνουν με τον θόρυβο στο facebook κάποιων δυσαρεστημένων επειδή δεν συνέβη να υπάρχει ευνοϊκός άνεμος ώστε να τερματίσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα κολύμβησης της 24ης Σεπτεμβρίου τρέχοντος θεωρούνται επείγουσες περιπτώσεις -βλ και σχετική συνέντευξη σε τοπικά ΜΜΕ του προέδρου του ΔΣ).

Ακόμα, οι διοικητικές πράξεις πρέπει να είναι έγγραφες, γραμμένες στα ελληνικά, να φέρουν την ημερομηνία έκδοσης τους και την υπογραφή των οργάνων που τις εκδίδουν, ενώ ως ατομικές διοικητικές πράξεις πρέπει να κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους διοικούμενους, στην συγκεκριμένη περίπτωση στην εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ, η οποία ουδέποτε έλαβε σχετική κοινοποίηση είτε με συμβατικά είτε με ψηφιακά μέσα κοινοποίησης. Αντίθετα αντί αυτής, κοινοποιήθηκαν ατομικές διοικητικές πράξεις που την αφορούσαν, εν  αγνοία της, προς όλο τον κόσμο μέσω αφενός αχαρακτήριστων για νομικό πρόσωπο όπως η ΑΕΔΙΚ αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της (συνοδεύομενες μάλιστα με απειλές τηλεφωνικές, λεκτικές παρενοχλήσεις, απαράδεκτες ύβρεις, κλπ), αφετέρου σχολιασμένων αναρτήσεων στις προσωπικές σελίδες στο facebook μελών του ΔΣ της ΑΕΔΙΚ (βλ. αναρτήσεις κ. Αθ. Σπανού). Έτσι, η έλλειψη ορθής δημοσιοποίησης – κοινοποίησης  αποτελεί προϋπόθεση του υποστατού των πράξεων του ΔΣ της ΑΕΔΙΚ και η παράλειψη της τις καθιστά ανυπόστατες. Επιπρόσθετα, η έλλειψη τύπων όπως η ειδική και εμπεριστατωμένη, πλήρης και επαρκής αιτιολογία στο σώμα της πράξης ή στα στοιχεία του φακέλου και η τήρηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του διοικούμενου – εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ (άρθρο 20 §2 Σ) τις καθιστούν και άκυρες και παράνομες ως ενάντιες στην αρχή της αμεροληψίας και της φανερής δράσης των διοικητικών οργάνων που συντείνουν στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των διοικουμένων και φυσικά προσβάλλονται δικαστικά και ακυρώνονται. Για το δικονομικό σύστημα της χώρας μας και τη δημοκρατία δεν εννοείται η έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων από φορέα όπως η ΑΕΔΙΚ με την εν λόγω νομική μορφή χωρίς νόμιμη αιτιολογία, ειδική και εμπεριστατωμένη, ιδίως, όταν εκδίδονται κατά διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και όταν έχουν επαχθές για τον διοικούμενο περιεχόμενο.

Όσο για το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, αυτό προστατεύει τον διοικούμενο από μέτρα περιοριστικά των δικαιωμάτων και συμφερόντων  του και η μη άσκηση του σε περιπτώσεις δυσμενών ή επαχθών για τον διοικούμενο πράξεων συνιστά παρανομία που οδηγεί στη δικαστική ακύρωση της σχετικής πράξης, λόγω παραβίασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Η ακρόαση εννοείται ότι πρέπει να προηγείται της έκδοσης της πράξης και να είναι έγκαιρη σε σχέση με την έκδοση της, ενώ προϋποθέτει την προηγούμενη πλήρη ενημέρωση του διοικούμενου, ούτως ώστε να έχει την δυνατότητα να προετοιμαστεί και να ενημερώσει την διοίκηση για τις δικές του απόψεις και θέσεις.

Συμπληρώνεται ως προς το κύρος των διοικητικών πράξεων ότι αυτές διακρίνονται σε α) ανυπόστατες και β) σε άκυρες ή παράνομες. Σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση δράση του ΔΣ της ΑΕΔΙΚ αναφέρεται ότι άκυρες ή παράνομες θεωρούνται και οι πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου, κατά παραβίαση των ορίων της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης ή εξ αιτίας κατάχρησης εξουσίας των οργάνων της Διοίκησης. Ανυπόστατες δε θεωρούνται και διοικητικές πράξεις, όταν δεν έχουν νόμιμα τελειωθεί, δηλαδή δεν έχουν στην ουσία εκδοθεί επειδή δεν έχουν νομίμως δημοσιοποιηθεί στους ενδιαφερομένους, δεν έχουν έγκριση του νομικού συμβούλου αν κάτι τέτοιο είναι ανακγκαίο, δεν έχουν υπογραφεί από την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ, κλπ. Όλα τα ως άνω νομικά ελαττώματα μιας πράξης οδηγούν σε ακυρότητα από τα διοικητικά δικαστήρια ή το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με βάση τα ανωτέρω η απόφαση του ΔΣ της ΑΕΔΙΚ Νo 451/20/07/2017 για την εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ και το δικαίωμα της να διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις στη Διώρυγα της Κορίνθου καθόλο το χρονικό διάστημα που αφορά και έχει εγκριθεί είναι ΣΕ ΙΣΧΥ και ΘΑ είναι σε ισχύ μέχρι να λήξει , ήτοι:

α) μέχρι να παρέλθει η χρονική προθεσμία ισχύος της (για τουλάχιστον τρία (3) έτη με δυνατότητα επέκτασης αρχικά σε άλλα δύο (2) ακόμη έτη)

β) αν εκλείψει το αντικείμενο της

γ) αν καταργηθεί εν όλω ή εν μέρει στην περίπτωση που κριθεί ότι σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να καταργηθεί και αντικατασταθεί με νεότερη πράξη αντίθετου ή διαφορετικού περιεχομένου

δ) αν ανακληθεί συμφωνα με τον νόμο με νεότερη νόμιμη ατομική διοικητική πράξη και σε αυτήν την περίπτωση φυσικά η ανάκληση ισχύει για το μέλλον και ΜΟΝΟ

ε) αν υπάρξει παραίτηση από την εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ από τα δικαιώματα της έτσι όπως αυτά προκύπτουν  από την απόφαση του ΔΣ της ΑΕΔΙΚ

στ) αν πέσει σε αχρησία, δηλαδή σε μη εφαρμογή της για μεγάλο χρονικό

διάστημα οπότε και σιωπηρά μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει καταργηθεί.

Leave a Reply