Αλλαγές στο νόμο για την απελαση

0

image

Τροπολογία- Προσθήκη στο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα της προστασίας από την απέλαση πολιτών τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση θα συνιστούσε παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Με το άρθρο 78 ν. 3386/2005, προβλέπεται ήδη η δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης απέλασης σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης απομάκρυνσης πολίτη τρίτης χώρας για λόγους ανωτέρας βίας.
Με προτεινόμενη τροπολογία προστίθεται άρθρο 78Α στο νόμο 3386/2005, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση συνδρομής των όρων της αρχής μη επαναπροώθησης (άρθρο 3 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1782/1988, ΦΕΚ Α’ 116, άρθρο 7 ΔΣΑΠΔ, όπως κυρώθηκε με τον  Ν.2462/1997, ΦΕΚ Α’ 25,  άρθρα 31&33 Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων 1951, όπως κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α’ 201 και άρθρο 3 ΕΣΔΑ όπως κυρώθηκε με τον ν.δ. 53/1974, ΦΕΚ Α’ 256), επεκτείνεται η δυνατότητα της αρμόδιας αρχής, όχι μόνο να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης απέλασης αλλά να μην προχωρήσει στην έκδοση απόφασης απέλασης, η οποία για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις παραμένει ούτως ή άλλως ανενεργή και προκαλεί πρόσθετο και δυσανάλογο διοικητικό φόρτο εργασίας στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές .

Β. Τροπολογία- Προσθήκη
Στον ν. 3386/2005 προστίθεται άρθρο 78 Α, ως ακολούθως:

“  Άρθρο 78 Α
Προστασία από την Απέλαση.
Απόφαση απέλασης δεν εκδίδεται σε περίπτωση συνδρομής των όρων της αρχής μη επαναπροώθησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας που κυρώθηκε με τον Ν. 1782/1988 ( ΦΕΚ Α’ 116), στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που κυρώθηκε με τον  Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α’ 25),  στα άρθρα 31&33 της Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων 1951, που κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 (ΦΕΚ Α’ 201) και στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που κυρώθηκε με τον ν.δ. 53/1974, ΦΕΚ Α’ 256. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή του άρθρου 76 παρ. 2 του ν. 3386/2005 χορηγεί βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για λόγους ανθρωπιστικούς, η οποία συνεπάγεται για τον κάτοχο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του ν. 3907/2011».

Leave a Reply