ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

0

Αποφασισμένη να προχωρήσει με κάθε τρόπο στην λύση του προβλήματος των

απορριμμάτων είναι η Δημοτική Αρχή. Με δύο αποφάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί η ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα και η

τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού εντάσσοντας α) την Προμήθεια

εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων προϋπολογισμού

1.690.307 € και β)την Κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας οργανικών

βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων προϋπολογισμού 1.242.605 €.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την Προμήθεια του εξοπλισμού

με κατάθεση προσφορών μέσα στον Ιούλιο.

1

Έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την μη επιβάρυνση των δημοτών η Δημοτική Αρχή

υπέβαλε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ομόφωνα την ενέκρινε να

υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Κατασκευή και λειτουργία

Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών

αποβλήτων» , με συνολικό προϋπολογισμό 3.052.912,00 ευρώ και με

υποέργα

-(1) Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ,

προϋπολογισμού 1.690.307,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

-(2) Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων

δημοτικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.242.605,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

(3) Επιστημονικός σύμβουλος για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας

του παραγόμενου προϊόντος, προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Απάντηση