Αέριο: Προτάσεις της Κομισιόν για κοινά στρατηγικά αποθέματα και απανθρακοποίηση

0

“Μια νέα σειρά από νομοθετικές προτάσεις για την απανθρακοποίηση της αγοράς αερίου, καθώς και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, υιοθέτησε η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διευκολύνοντας την υιοθέτηση των ανανεώσιμων αερίων και των αερίων χαμηλού άνθρακα, οι προτάσεις αυτές θα βοηθήσουν την Ευρώπη να μειώσει τις εκπομπές της κατά 55% έως το 2030 και να γίνει κλιματική ουδέτερη έως το 2050.

Όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία από τις εκρήξεις των ενεργειακών τιμών, οι προτάσεις της Επιτροπής στοχεύουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος αερίου με βάση τις προτάσεις των κρατών-μελών. Σε περίπτωση ελλείψεων, τονίζεται ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα αφεθεί μόνο του, με ενισχυμένες αυτόματες διαδικασίες διασυνοριακής συνεργασίας μέσω νέων προκαθορισμένων διευθετήσεων και ξεκαθάρισμα των ελέγχων και των αποζημιώσεων στην κοινοτική αγορά ενέργειας. Η πρόταση επεκτείνει τους υφιστάμενους κανόνες στα ανανεώσιμα αέρια και εισάγει νέες προβλέψεις για την κυβερνοασφάλεια.

Στόχος είναι μια πιο στρατηγική προσέγγιση για την αποθήκευση, που θα ενσωματώνει τις προβλέψεις σε μελέτες κινδύνου σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, προβλέπει την κοινή προμήθεια ποσοτήτων αερίου για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων, σε συμφωνία με τους κανόνες ανταγωνισμού που ισχύουν στην Ε.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των υποδομών αποθήκευσης αερίου και την εθελοντική κοινή αγορά καυσίμου. Στις κοινές περιφερειακές μελέτες αξιολόγησης των απειλών εφοδιασμού, τα κράτη-μέλη θα περιλαμβάνουν ανάλυση των επιπέδων των αποθηκευμένων ποσοτήτων και των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού, ακόμη στην περίπτωση που οι αποθηκευτικές υποδομές ανήκουν σε οντότητες τρίτων χωρών. Όποτε εντοπίζονται κίνδυνοι, θα πρέπει να ενεργοποιούν πιθανά αντίμετρα από μια σειρά επιλογών, ενώ τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση αυτών των μέτρων και την κοινή χρηματοδότηση.

Η πρόταση δίνει επίσης τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη που το επιθυμούν να δημιουργήσουν μηχανισμούς για εθελοντική κοινή προμήθεια από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς, με σκοπό τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο εθελοντικός αυτός μηχανισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους κανόνες της αγοράς ενέργειας και να είναι ανοιχτός στη συμμετοχή σε μεταγενέστερο στάδιο άλλων κρατών μελών που το επιθυμούν.

Όσον αφορά τη δημιουργία μιας αγοράς για το υδρογόνο, αναφέρεται ότι οι κανόνες θα εφαρμοστούν σε δύο φάσεις, μια πριν και μια μετά το 2030, ώστε να καλύψουν την πρόσβαση στις υποδομές, το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων παραγωγής και μεταφοράς, καθώς και τα τέλη. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μια νέα δομή διακυβέρνησης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών για το Υδρογόνο (ENNOH) για να προωθήσει τις υποδομές, το διασυνοριακό συντονισμό και την κατασκευή διασυνδέσεων.

Η πρόταση προβλέπει ότι τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης του δικτύου θα βασίζονται σε κοινό σενάριο για τον ηλεκτρισμό, το αέριο και το υδρογόνο. Θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα ΕΣΕΚ, καθώς και το ευρωπαϊκό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης. Οι διαχειριστές αερίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις υποδομές που μπορούν να αποσυρθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν και θα υπάρξει ξεχωριστή ανάπτυξη του δικτύου υδρογόνου για να εξασφαλιστεί ότι βασίζεται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις.

Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ανανεώσιμων αερίων στο υφιστάμενο δίκτυο αερίου απομακρύνοντας τα τέλη για τις διασυνοριακές διασυνδέσεις και μειώνοντάς τις για τα σημεία έγχυσης. Επίσης, θα δημιουργήσουν ένα σύστημα πιστοποίησης για τα αέρια χαμηλών ρύπων ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της οδηγίας για τις ΑΠΕ, με την πιστοποίησή τους. Έτσι θα εξασφαλιστεί ένα δίκαιο περιβάλλον για την εκτίμηση των εκπομπών των διάφορων αερίων και θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να συγκρίνουν. Σημειώνεται ότι τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια για το φυσικό αέριο δεν θα μπορούν να εκτείνονται πέραν του 2049.

Ακόμη μια προτεραιότητα του νέου πακέτου προτάσεων είναι η ενδυνάμωση των καταναλωτών με προβλέψεις αντίστοιχες της αγοράς ηλεκτρισμού, ώστε να μπορούν να αλλάζουν προμηθευτή ευκολότερα, να διαθέτουν εργαλεία σύγκρισης, ακριβείς πληροφορίες για τα τιμολόγια και καλύτερη πρόσβαση σε νέα έξυπνη τεχνολογία. Οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν τα ανανεώσιμα αέρια έναντι των ορυκτών καυσίμων.

πηγή

Leave a Reply