𝞑.𝞜𝞪𝞶ό𝞹𝞸𝞾𝞴𝞸ς: 𝞐𝞶𝞽𝞲𝞵𝞮𝞽𝟂𝞹ί𝞯𝞸𝞾𝞵𝞮 𝞽𝞰𝞶 𝟀𝞺ό𝞶𝞲𝞪 𝞳𝞪𝞲 𝞼𝞸𝞫𝞪𝞺ή 𝞾𝞹𝞸𝞼𝞽𝞮𝞴έ𝟀𝟂𝞼𝞰 𝞽𝞸𝞾 𝞭ή𝞵𝞸𝞾 – 𝞔𝞶𝞲𝞼𝟀ύ𝞸𝞾𝞵𝞮 15 𝞽𝞸𝞵𝞮ίς 𝞵έ𝞼𝞪 𝞪𝞹ό 𝞽𝞰𝞶 𝞳𝞲𝞶𝞰𝞽𝞲𝞳ό𝞽𝞰𝞽𝞪

0

Για πρώτη φορά από την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων (Ν. 4440/2016, Ν. 4674/2020), ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στις διαδικασίες του «Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας», 𝞵𝞮 𝞼𝞳𝞸𝞹ό 𝞽𝞰𝞶 𝞹𝞴ή𝞺𝟂𝞼𝞰 𝞽𝟂𝞶 𝞳𝞮𝞶ώ𝞶 𝞸𝞺𝞬𝞪𝞶𝞲𝞳ώ𝞶 𝞱έ𝞼𝞮𝟂𝞶 𝞮𝞺𝞬𝞪𝞼ί𝞪ς 𝞳𝞪𝞲 𝞲𝞭𝞲𝞪ί𝞽𝞮𝞺𝞪 𝞼𝞽𝞲ς 𝞤𝞹𝞰𝞺𝞮𝞼ί𝞮ς 𝞽𝞸𝞾 𝞓ή𝞵𝞸𝞾 𝞹𝞸𝞾 𝞹𝞪𝞺𝞸𝞾𝞼𝞲ά𝞯𝞸𝞾𝞶 𝞼𝞸𝞫𝞪𝞺ή 𝞾𝞹𝞸𝞼𝞽𝞮𝞴έ𝟀𝟂𝞼𝞰 (𝞣𝞮𝟀𝞶𝞲𝞳ές 𝞤𝞹𝞰𝞺𝞮𝞼ί𝞮ς, 𝞞𝞲𝞳𝞸𝞶𝞸𝞵𝞲𝞳ές 𝞤𝞹𝞰𝞺𝞮𝞼ί𝞮ς, 𝞳𝞽𝞴.).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατόπιν συντονισμένης και μεθοδικής δουλειάς και στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών, 𝞭𝞰𝞵𝞲𝞸𝞾𝞺𝞬ή𝞱𝞰𝞳𝞪𝞶 𝞮𝞷 𝞪𝞺𝟀ής (𝞳𝞪𝞱ώς 𝞭𝞮𝞶 𝞾𝞹ή𝞺𝟀𝞪𝞶 𝞵έ𝟀𝞺𝞲 𝞼ή𝞵𝞮𝞺𝞪❗❗), 𝞽𝞪 𝞟𝞮𝞺𝞲𝞬𝞺ά𝞵𝞵𝞪𝞽𝞪 ό𝞴𝟂𝞶 𝞽𝟂𝞶 𝞸𝞺𝞬𝞪𝞶𝞲𝞳ώ𝞶 𝞱έ𝞼𝞮𝟂𝞶 𝞮𝞺𝞬𝞪𝞼ί𝞪ς 𝞽𝟂𝞶 𝞾𝞹𝞪𝞴𝞴ή𝞴𝟂𝞶 𝞽𝞸𝞾 𝞓ή𝞵𝞸𝞾 (με την περιγραφή της θέσης, τα καθήκοντα, τις βασικές γνώσεις & δεξιότητες, την εμπειρία), που διευκολύνουν την ουσιαστική εφαρμογή του “Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων”, κάτι που ήταν απολύτως απαραίτητο και υποχρεωτικό εκ της ισχύουσας νομοθεσίας για να μπορέσει ο Δήμος Κορινθίων να συμμετάσχει στις διαδικασίες του «Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Α΄ κύκλος 2020».
𝞗𝞾𝞵ί𝞯𝞸𝞾𝞵𝞮 ό𝞽𝞲 𝞮𝞷𝞪𝞲𝞽ί𝞪ς 𝞪𝞾𝞽ής 𝞽𝞰ς έ𝞴𝞴𝞮𝞲𝟁𝞰ς ,𝞸 𝞓ή𝞵𝞸ς 𝞙𝞸𝞺𝞲𝞶𝞱ί𝟂𝞶 𝞭𝞮𝞶 𝞮ί𝟀𝞮 𝞼𝞾𝞵𝞵𝞮𝞽ά𝞼𝟀𝞮𝞲 𝞼𝞽𝞲ς 𝞪𝞶𝞽ί𝞼𝞽𝞸𝞲𝟀𝞮ς 𝞭𝞲𝞪𝞭𝞲𝞳𝞪𝞼ί𝞮ς 𝞳𝞲𝞶𝞰𝞽𝞲𝞳ό𝞽𝞰𝞽𝞪ς 𝞹𝞸𝞾 έ𝞬𝞲𝞶𝞪𝞶 𝞽𝞪 𝞹𝞺𝞸𝞰𝞬𝞸ύ𝞵𝞮𝞶𝞪 𝟀𝞺ό𝞶𝞲𝞪 𝞳𝞪𝞲 𝞵έ𝟀𝞺𝞲 𝞽𝞸 2019.
Κατόπιν της εν λόγω μεθοδικής εργασίας, 𝞽𝞰𝞶 𝞟𝞪𝞺𝞪𝞼𝞳𝞮𝞾ή 4/12/2020 ή𝞺𝞱𝞮 𝞰 έ𝞬𝞳𝞺𝞲𝞼𝞰 𝞽𝞸𝞾 𝞼𝞾𝞶ό𝞴𝞸𝞾 𝞽𝟂𝞶 𝞱έ𝞼𝞮𝟂𝞶 𝞹𝞸𝞾 𝞸 𝞓ή𝞵𝞸ς 𝞙𝞸𝞺𝞲𝞶𝞱ί𝟂𝞶 𝞮ί𝟀𝞮 𝞾𝞹𝞸𝞫ά𝞴𝞴𝞮𝞲 𝞼𝞽𝞲ς 𝞪𝞺𝟀ές 𝞜𝞸𝞮𝞵𝞫𝞺ί𝞸𝞾 𝞽𝞸𝞾 2020 στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) του Υπουργείου Εσωτερικών και αναλυτικότερα είναι:
· ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
· ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
· ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
· ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
· ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
· ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
· ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
· ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ)
· ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
· ΔΕ27 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
· ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
· ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
· ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
𝜢 𝜺𝝂 𝝀ό𝜸𝝎 𝜹𝜾𝜶𝜹𝜾𝜿𝜶𝝈ί𝜶 𝜽𝜶 𝝄𝝀𝝄𝜿𝝀𝜼𝝆𝝎𝜽𝜺ί 𝝁𝜺 𝝉𝜼𝝂 𝝊𝝅𝝄𝜷𝝄𝝀ή 𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝝎𝝂 𝝁έ𝝌𝝆𝜾 𝝉𝜾ς 14/12/2020, των ενδιαφερομένων υπαλλήλων που υπηρετούν μέχρι σήμερα σε άλλους Φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργεία, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κτλ.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β΄ βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες) και επιθυμούν να μεταταχθούν στον Δήμο Κορινθίων.
#ΔήμοςΚορινθίων #Κινητικότητα #Στελέχωση #ΑναβάθμισηΥπηρεσιών

Απάντηση