𝝩𝝤𝝥𝝞𝝟𝝤 𝝨𝝬𝝚𝝙𝝞𝝤 𝝙𝝦𝝖𝝨𝝜𝝨 𝝙ή𝝻𝝾𝞄 𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝶𝝼 𝝹𝝾𝝸𝝼𝞈𝝼𝝸𝝹ή έ𝝼𝞃𝝰𝝽𝝶, 𝞃𝝶𝝼 𝝸𝞂ό𝞃𝝶𝞃𝝰 & 𝞃𝝶𝝼 𝞂𝞄𝝻𝝻𝝴𝞃𝝾𝞆ή 𝞃𝞈𝝼 𝝦𝝾𝝻ά❞

0

Κατατέθηκε σήμερα στο αρμόδιο Υπουργείο με την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία των εξειδικευμένων στο θέμα στελεχών του Δήμου Κορινθίων και του Αντιδημάρχου κ. Σ. Ζαχαριά υπεύθυνου για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης
Το Σχέδιο Δράσης απολύτως κοστολογημένο, συμπεριλαμβάνει  𝝳𝝸𝝰𝞅𝝾𝞀𝝴𝞃𝝸𝝹ές 𝞂𝞃𝝾𝞆𝝴𝞄𝝻έ𝝼𝝴ς 𝝳𝞀ά𝞂𝝴𝝸ς, σε συνεργασία με τοπικούς και υπερτοπικούς Φορείς, όπως ενδεικτικά είναι:
𝝚𝝼𝝶𝝻έ𝞀𝞈𝞂𝝶-𝝴𝞄𝝰𝝸𝞂𝝷𝝶𝞃𝝾𝝿𝝾ί𝝶𝞂𝝶 𝞂𝞆𝝴𝞃𝝸𝝹ά 𝝻𝝴 𝞃𝝶𝝼 𝝸𝞂ό𝞃𝝶𝞃𝝰, 𝞃𝝰 𝞂𝞃𝝴𝞀𝝴ό𝞃𝞄𝝿𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝶𝝼 έ𝝻𝞅𝞄𝝺𝝶 𝝱ί𝝰 𝞂𝝴 𝝾𝝻ά𝝳𝝴ς 𝝲𝞄𝝼𝝰𝝸𝝹ώ𝝼, 𝝹𝝾𝞀𝝸𝞃𝞂𝝸ώ𝝼 𝝹𝝰𝝸 𝝿𝝰𝝸𝝳𝝸ώ𝝼
𝝥𝞀𝞈𝞃𝝾𝝱ά𝝷𝝻𝝸𝝰 𝝿𝞀ό𝝺𝝶𝞇𝝶 𝞂𝞆𝝴𝞃𝝸𝝹ά 𝝻𝝴 𝝻𝝰𝞂𝞃𝝾𝝲𝞀𝝰𝞅ί𝝴ς, 𝝻έ𝞃𝞀𝝶𝞂𝝶 𝝾𝞂𝞃𝝸𝝹ής 𝝻ά𝝵𝝰ς, 𝞃𝝴𝞂𝞃 𝝥𝝖𝝥, 𝝹𝞃𝝺.
𝝚𝝼ί𝞂𝞆𝞄𝞂𝝶 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝚𝝹𝝿𝝰ί𝝳𝝴𝞄𝞂𝝶-𝝥𝞀ό𝝲𝞀𝝰𝝻𝝻𝝰 𝝚𝝹𝝿𝝰ί𝝳𝝴𝞄𝞂𝝶ς 𝝚𝝼𝝶𝝺ί𝝹𝞈𝝼 (𝝚𝝺𝝺𝝶𝝼𝝾𝝻ά𝝷𝝴𝝸𝝰-𝝖𝝺𝞅𝝰𝝱𝝶𝞃𝝸𝞂𝝻ός)
𝝨𝞆𝝴𝝳𝝸𝝰𝞂𝝻ός 𝝹𝝰𝝸 𝞄𝝺𝝾𝝿𝝾ί𝝶𝞂𝝶 𝝿𝞀𝝾𝝲𝞀ά𝝻𝝻𝝰𝞃𝝾ς 𝝴𝝻𝝱𝝾𝝺𝝸𝝰𝞂𝝻ώ𝝼- 𝝚𝝷𝝼𝝸𝝹ό 𝝿𝞀ό𝝲𝞀𝝰𝝻𝝻𝝰 𝝿𝞀ό𝝺𝝶𝞇𝝶ς
𝝙𝝸𝝰 𝝱ί𝝾𝞄 𝝻ά𝝷𝝶𝞂𝝶 𝝹𝝰𝝸 𝝰𝝼ά𝝿𝞃𝞄𝝽𝝶 𝝳𝝴𝝽𝝸𝝾𝞃ή𝞃𝞈𝝼
Οι δράσεις θα υλοποιηθούν μετά την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου, τόσο από ιδίους πόρους (Προϋπολογισμός Δήμου έτους 2023), όσο κυρίως από πόρους Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, κτλ.)

 

Leave a Reply