​ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

0

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον υπερδιπλασιασμό (αύξηση κατά 140%) της συνολικής χρηματοδότησης από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  για τις 13 Περιφέρειες της χώρα, συνιστά απτή απόδειξη της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής προσέγγισης που εφαρμόζει η κυβέρνηση, με σταθερή προσήλωση στους στόχους για περιφερειακή ανάπτυξη, πραγματική περιφερειακή σύγκλιση των επιπέδων διαβίωσης, αλλά και για την αντιμετώπιση των δυσκολιών  που επέφερε η κρίση στην καθημερινότητα των πολιτών και κατοίκων της χώρας. 

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση, το αρχικό ποσό των 125 εκ. € του Εθνικού ΠΔΕ των Περιφερειών (που είχε αποφασιστεί στις αρχές του 2016), αυξήθηκε στο συνολικό ποσό των 300 εκατομμυρίων ευρώ, με άμεση δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων από τις περιφερειακές αρχές. Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης «Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί για τη χώρα βασικό μέσο άσκησης πολιτικής για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου, διασφαλίζοντας την συνέργεια και την συμπληρωματικότητα με την αξιοποίηση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του πλαισίου υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων το 2016, δρομολογήθηκαν και συνεχίζονται το 2017, σχέδια δράσης προς ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, ώστε να χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα οι πλέον επιτακτικές αναπτυξιακές ανάγκες, με κύριο γνώμονα την κοινωνική συνοχή. Με ενέργειες σαν και αυτή αποδεικνύουμε έμπρακτα τη στήριξη του Υπουργείου Οικονομίας προς τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Στήριξη και συνεργασία που θα συνεχιστούν και θα ενταθούν το 2017».
Αξίζει, επίσης να αναφερθεί ότι σε εθνικό επίπεδο, το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, το 2017 θα ανέλθει στο ύψος του 1 δις €, αυξημένο κατά 250 εκ. €, ήτοι 33% έναντι του αντίστοιχου ποσού για το 2016. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα των Περιφερειών να αξιολογούν και να χρηματοδοτούν τις τοπικές αναπτυξιακές τους προτεραιότητες. 
Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου το όριο πληρωμών του ΠΔΕ από 8.100.000€ που ήταν, αυξήθηκε σε 26.963.624€. Το όριο πληρωμών δηλαδή της Περιφέρειας Πελοποννήσου  αυξήθηκε κατά 232,88%.
Θεωρούμε πως η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα πρέπει άμεσα να αξιοποιήσει αυτήν τη θετική δυνατότητα που δίνεται και μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης να ενεργοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία και το αναγκαίο πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός μακρόπνοου Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Πελοπόννησο, με διαρκή στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων και γεωγραφικών περιοχών με τις επιτακτικότερες ανάγκες. 
Μ. Θελερίτη, βουλεύτρια ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας

Κόρινθος 19.01.2017

Απάντηση