​Περιφέρεια Πελοποννήσου «Εμείς πάμε μπροστά και οι υπόλοιποι ακολουθούν αγκομαχώντας»

0


Το πόρισμα της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Καλλικράτη αποτυπώνει με ακρίβεια την ανεπάρκεια των  Δήμων να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Ειδικότερα στο Παράρτημα VI (συνημμένο) του πορίσματος παρουσιάζεται η χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης και  περιλαμβάνονται  οι Δήμοι – πάροχοι διοικητικής υποστήριξης στον τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, καθώς και το πλήθος και οι διοικητικά υποστηριζόμενοι από κάθε πάροχο Δήμοι. 

Το πόρισμα το συνιστούμε για μελέτη σε κυβερνητικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες για να κατανοήσουν έστω και καθυστερημένα τον τρόπο με τον οποίο έδρασε και δρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά τις συγχρηματοδοτούμενες, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κοινωνικές δράσεις. Ας καταλάβουν αυτοί που πράττουν άνευ τεκμηρίων ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κάθε πολιτική επιλογή βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα και όχι σε «εικονικές πραγματικότητες».

Απάντηση