Τσακαλώτος: Όσο και να το βασανίζει ο κ. Σταϊκούρας, η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της Ευρώπης σε δαπάνες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

0
ÓõæÞôçóç åðß ôçò ðñïôÜóåùò äõóðéóôßáò êáôÜ ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ê. ×ñÞóôïõ Óôáúêïýñá, ðïõ õðÝâáëáí ï Áñ÷çãüò ôçò ÁîéùìáôéêÞò Áíôéðïëßôåõóçò êáé Ðñüåäñïò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôïõ Óõíáóðéóìïý ÑéæïóðáóôéêÞò ÁñéóôåñÜò-ÐñïïäåõôéêÞ Óõììá÷ßá ê. ÁëÝîçò Ôóßðñáò êáé 85 ÂïõëåõôÝò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ôïõ ÏìÜäáò, óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 84 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò êáé 142 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò.(EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Την άποψη ότι «όσο και να βασανίσει τα στοιχεία ο κ. Σταϊκούρας η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της Ευρώπης σε δαπάνες για την αντιμετώπιση του COVID» εξέφρασε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και Συντονιστής Οικονομικού Κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει ότι ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι δεν παραποιεί τα στοιχεία και ότι για παράδειγμα η Ελλάδα δεν είναι δεύτερη από το τέλος σε δαπάνες για τον κορονοϊό στην Ευρώπη, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πως με βάση τα σημερινά στοιχεία είμαστε 8οι από το τέλος.

«Φοβερό επίτευγμα θα έλεγε κανείς. Αλλά πως αλήθεια ανεβήκαμε 6 θέσεις;», σχολιάζει ο κ. Τσακαλώτος. «Πολύ απλά», σημειώνει ο κ. Τσακαλώτος, «οι άλλες χώρες δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους. Έτσι η Ελλάδα που απέστειλε στοιχεία για τις ‪21 Σεπτεμβρίου φαίνεται για παράδειγμα να έχει ξοδέψει λίγο περισσότερα από την Αυστρία. Απλώς τα στοιχεία της Αυστρίας είναι από τις ‪6 Μαΐου. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες 5 χώρες».

Πηγή

Απάντηση