Πρόσληψη 10 εργατών στο Δήμο Βέλου-Βόχας

0

Εργασια

Την πρόσληψη εργατικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Τεχνικών Έργων και Πρασίνου ανακοινώνει ο δήμος Βέλου-Βόχας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα Γενικά Προσόντα Διορισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βέλου-Βόχας (Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό 20001,τηλ:2741050255,-256) στις αρμόδιες υπαλλήλους κ.κ. Ευαγγελία Κοπανά και Παναγιώτα Κακλίδου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, ήτοι από 11-08-2015 έως 17-08-2015.

Απάντηση