Ο Μάιος μας έφτασε, εμπρός βήμα ταχύ, 
να τον προϋπαντήσουμε, παιδιά στην εξοχή.