Ο Δημήτρης Μήλιος στη γραμματεια Αγροτικού τομέα της ΝΔ

0

milios

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πολιτικής Επιτροπής

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.: 145 ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2016

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 26 του Καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας.

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1726/27-04-2016 Πρακτικό και Απόφαση Εκλογής του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 48/2041/13-07-2016 απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας περί ορισμού Γραμματέα Αγροτικών Φορέων.

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 15/139/31-10-2016 απόφαση του Γραμματέα ΠΕ της ΝΔ περί ορισμού Αναπληρωτών Γραμματέων Αγροτικού.

5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Γραμματειών και των οργανώσεων του Κόμματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Τον ορισμό Αναπληρωτών Γραμματέων της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων τους κ.κ.:

• Σταυράκογλου Σταύρος του Δημητρίου,

• Κόκουρας Ιωάννης του Στέργιου,

• Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος του Νικολάου,

• Μήλιος Δημήτρης του Αθανασίου,

• Μαρκινός Αθανάσιος του Θωμά.

Ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Απάντηση