Ξεκίνησαν τα νέα προγράμματα Voucher

0


Ξεκίνησαν από Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα στο voucher 29 64 ετών για ανέργους του ΟΑΕΔ και ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο voucher.gov.gr.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) είναι οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να μεταβούν στην αγορά εργασίας, ηλικίας από 29 ετών μέχρι 64 ετών που έχουν ολοκληρώσει α) υποχρεωτική έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση β) προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για τους ανέργους περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 600 Ευρώ (120ώρες5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2000 Ευρώ (500ώρες4 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα (2.600 € ) έχουν ληφθεί υπόψη και οι ανάγκες μετακίνησης ωφελουμένων.
Το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, περιλαμβάνει i) το θεωρητικό μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων στις ειδικότητες κλάδων αιχμής όπως προσδιορίζονται στην παρούσα, συνολικής διάρκειας 120 ωρών και ii) την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε συναφείς θέσεις, συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 (πέντε) μήνες.
Η Πρακτική άσκηση αφορά την τοποθέτηση του ωφελούμενου, μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενη επιχείρηση με την οποία ο ωφελούμενος συμβάλλεται από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης.
Επίσης στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται υπηρεσίες Συμβουλευτικής υποστήριξης, που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης μέσω εξειδικευμένων στελεχών / Συμβούλων προ της έναρξης της θεωρητικής κατάρτισης, μετά τη λήξη της και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της
Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης προβλέπεται Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αφορά στην πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων κατάρτισης αντίστοιχης ειδικότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, Κωστή Παλαμά 53, Κόρινθος, τηλ. 2741022344, email : keknkor@otenet.gr , web : http://www.keknkor.gr

Leave a Reply