ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

0

image

• Ποιοί είμαστε:
Η πατριωτική κίνηση Κορινθίων πολιτών,  είμαι μια κοινωνική κίνηση Κορίνθιων που αποφάσισαν ότι ήρθε ο καιρός αντί να καταριούνται το σκοτάδι, να αναπτύξουν κοινωνική πρωτοβουλία και να «ανάψουν ένα κερί» βοήθειας, αλληλεγγύης και κοινωνικής στήριξης προς τις κοινωνικά ευπαθείς και μη προνομιούχες οικογένειες του Νομού μας. Μακριά από κόμματα και κομματικές ταυτότητες η κίνηση μας:
• Ο σκοπός μας:
Σκοπός της κίνησης μας είναι η ποιοτική αναβάθμιση της ζωής της Κορινθιακής οικογένειας μέσω ενός δικτύου επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών, οι οποίοι συνεργαζόμενοι με την κίνηση μας θα παράγουν έργο με σκοπό την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που ταλανίζουν την Κορινθιακή Οικογένεια. Ειδικότερα σκοπός της κίνησης μας είναι να αποτελέσει ένα πρόσφορο χώρο στον οποίο θα απευθύνονται Κορίνθιοι πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα και χρειάζονται την βοήθεια μας, διότι δεν έχουν την δυνατότητα οι ίδιοι να έχουν πρόσβαση στον εκάστοτε φορέα για να βρουν λύση στα ζητήματα που τους απασχολούν.
Η συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς για την προώθηση λύσεων στα προβλήματα που ταλανίζουν τον μέσο Κορίνθιο πολίτη είναι ένας από τους σκοπούς της κίνησης μας.
Η συνεργασία μας με Κορίνθιους επιχειρηματίες και επαγγελματίες οι οποίοι μέσω χορηγιών θα συμβάλλουν στην οργάνωση από εμάς ενεργειών και εκδηλώσεων για την οικονομική διευκόλυνση των φτωχότερων συμπολιτών μας, είναι άλλος ένας σκοπός μας.
  Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της κίνησης μας είναι να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας προς τους φορείς υλοποίησης, τους Ο.Τ.Α., τις ιδιωτικές εταιρείες και τις συλλογικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο., δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε περιοχή παρέμβασης.
Η ένωση των προσπαθειών, η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη και η δικτύωση μεταξύ των Κορινθίων πολιτών θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες και δυνατότητες για την προσφορά της κίνησης μας στην καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής της Κορινθιακής Οικογένειας και όχι μόνο.
Η ένωση και δικτύωση των τοπικών καταναλωτικών οργανώσεων σε συνεργασία με τοπικούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την  παροχή βοήθειας σε οικονομικά ασθενείς Κορίνθιους πολίτες με ενέργειες όπως η διανομή τροφίμων.
Η δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση της πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείων υποδομής για την ανακύκλωση, την ενέργεια, τα οικολογικά προϊόντα, την προώθηση και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, και ειδικότερα του αγροτουρισμού, οικοπάρκων, κατασκηνώσεων κ.λπ. με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, είναι επίσης ένας από τους σκοπούς της κίνησης μας.
Παράλληλα, η κίνηση μπορεί να υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Κορινθίας καθώς και συνέδρια, φεστιβάλ, ψηφιοποίηση οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμέρους δράσεις σε έργα υποδομής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές δράσης στους τομείς της υγείας, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και ποιότητας ζωής, της παιδείας.
Για το λόγο αυτό η κίνηση μας σκοπεύει στη δημιουργία μεγάλης θεματικής πύλη στο διαδίκτυο (Portal), η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων/ ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την προώθηση των σκοπών της.
Η πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων και γυναικών για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 
Η δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Η ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύης στο πλαίσιο την Κοινωνικής Οικονομίας και η ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την τοπική Επιχειρηματικότητα.
Η ενθάρρυνση δημιουργίας συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Η ευαισθητοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων.
Η  αναζήτηση  υλικοτεχνικών  υποδομών  από Δημόσιους Φορείς  και Κοινωνικούς Εταίρους.
Η συμμετοχή της κίνησης μας, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες όπως Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στοχεύουν στη προώθηση  της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής της Κορινθίας.
Άλλοι στόχοι της κίνησης μας είναι:
Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.τ.λ., με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης στην Κορινθία για τη μείωση της φτώχειας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού, καθώς και για την πρόσβαση των ομάδων αυτών στην κοινωνία της γνώσης.
Η κίνηση μας θα παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε Κορίνθιους που πλήττονται από έκτακτες φυσικές καταστροφές.
Η ανάπτυξη των ανθρώπινων δικτύων και των θεσμών αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.
Η ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτιστικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων.

    Στα πλαίσια αυτά η κίνηση μας μπορεί: 

••    Μέσα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιστημόνων και συγκεκριμένα γιατρών, δικηγόρων, ψυχολόγων, λογιστών κλπ να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες σε Κορίνθιους πολίτες που δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς του επιστημονικούς κλάδους. Θα τους κατευθύνουμε σε επιλογή συγκεκριμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. Μέσα από το δίκτυο που θα δημιουργηθεί από την κίνηση μας, οι Κορίνθιοι θα έχουν την δυνατότητα να παραπέμπονται σε δημόσια νοσοκομεία, όπου θα συναντούν ιατρούς για τυχόν ιατρικά τους ζητήματα, θα οργανώνονται από την κίνηση μας ημερίδες για ενημέρωση για ιατρικά θέματα, θα παραπέμπονται σε νομικούς για ρύθμιση νομικών θεμάτων όπως: υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ρύθμιση κόκκινων δανείων, ρυθμίσεις στο δημόσιο, σε ΔΕΚΟ κλπ,, θα οργανώνονται επίσης σχολές γονέων από εξειδικευμένους επιστήμονες – ψυχολόγους, όπου θα μπορούν να προσφεύγουν οι Κορίνθιοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα εντός της οικογένειας τους με μέλη αυτών και δεν είχαν την δυνατότητα να καταφύγουν σε ειδικό και γενικότερα η κίνηση  μας θα λειτουργεί ως ένας ενδιάμεσος φορέας στον οποίο θα μπορούν να καταφύγουν οι Κορίνθιοι, εκφράζοντας με επίσημο τρόπο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και εμείς θα προσπαθούμε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα να βρούμε λύση στο εκάστοτε πρόβλημα, όπου αυτό είναι δυνατό.
• Να αναζητά υποτροφίες για μαθητές σε φροντιστήρια της πόλης μας, να μοιράζει σχολικό υλικό σε οικονομικά ασθενείς μαθητές, να οργανώνει εκδηλώσεις σε ορφανοτροφεία και κέντρα μέριμνας παίδων, να ενημερώνει για αναζήτηση προσωπικού από Κορίνθιους επιχειρηματίες και επαγγελματίες σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη άμεσης εργασίας, να ετοιμάζει βιογραφικά και αιτήσεις για θέσεις που προκηρύσσουν φορείς της Κορινθίας.
• Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις.
• Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.
• Να προωθεί την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.
• Να μεριμνά για την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων.

Απάντηση