Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Μια καινούργια πρόκληση για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

0

Παγκοσμιοποίηση, τεχνολογικές εξελίξεις, δημογραφικές μεταβολές και οικονομική κρίση δημιούργησαν νέα δεδομένα και όρους, τα οποία επηρεάζουν, τη λειτουργία των δημόσιων δομών και το ανθρώπινο δυναμικό που τις στελεχώνει. Μέσα στη νέα αυτή κατάσταση οι εργαζόμενοι καθίστανται πιο συχνά ευάλωτοι και ανασφαλείς, ιδιαίτερα δε, αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες δομές και διαδικασίες, οι οποίες θα έχουν αρμοδιότητα να προετοιμάσουν κατάλληλα τους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες αλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τη μετάβαση προς μία κοινωνία και οικονομία της γνώσης που έχει βασικό συντελεστή το ανθρώπινο κεφάλαιο και με στόχο μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση (Δ.Δ.), υιοθετώντας καλές πρακτικές και εμπειρίες από άλλες χώρες, προωθεί μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τη λειτουργία των υπηρεσιών, δίνει έμφαση στην παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό για την ανάπτυξη των δημόσιων οργανισμών.

Ένας από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής στους οποίους βασίζεται και οικοδομείται η κοινωνία της γνώσης αποτελεί η Στρατηγική της Δια Βίου Μάθησης και η Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στο χώρο της εργασίας.

Η γνώση σε όλες τις μορφές της (τυπική εκπαίδευση, μη τυπική και άτυπη), οι ικανότητες, καθώς και οι δεξιότητες που διαθέτουν ή χρειάζεται να καλλιεργήσουν οι εργαζόμενοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη των οργανισμών και ένα βασικό παράγοντα της ανάπτυξης και της επιτυχίας τους. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή του θεσμού της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στη Δ.Δ. και η υποστήριξη του προσωπικού, όλων των βαθμίδων, υπαλλήλων και επιτελικών στελεχών, μέσα από υπάρχουσες ή νέες δομές, προκειμένου τα στελέχη αφενός να ενημερώνονται, αφετέρου να αναπτύσσουν και να συμπληρώνουν τις γνώσεις, ικανότητες αλλά και τις δεξιότητες τους, ώστε να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές και να προσαρμόζονται με ευκολία στα νέα δεδομένα.

Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα απαιτούν νέα πρότυπα επαγγελματισμού των δημοσίων υπαλλήλων που δεν περιορίζονται στις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτεί ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά αναφέρονται στο σύνολο αυτών, καθώς και σε ότι αναδύεται μέσα από τις συνεχώς διαμορφούμενες στάσεις και συμπεριφορές, προτύπων και πρακτικών ενός ατόμου.

Η ύπαρξη προτύπων, όπως η ειλικρίνεια, η επιμονή, η προθυμία, η κριτική και δημιουργική σκέψη, η ευελιξία, η συνεργατική δράση, η επικοινωνία, η αποφυγή συγκρούσεων, αποτελούν στοιχεία που αναφέρονται ως «αρετές» που οδηγούν στην «αξιοπιστία» και συλλογική δράση των υπαλλήλων, τη συνεργασία τους με την ιεραρχική και πολιτική ηγεσία των υπηρεσιών, προς τελικό όφελος του πολίτη.

Η φιλοσοφία της ύπαρξης υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στις υπηρεσίες και στους οργανισμούς, συνίσταται στην ιδέα ότι μπορούν να συμβάλουν στην στήριξη των εργαζομένων να επικαιροποιούν και να αναπροσαρμόζουν τις γνώσεις τους ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε νέας θέσης εργασίας που καταλαμβάνουν, είτε εντός του ίδιου οργανισμού είτε σε άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες εντός της χώρας στα πλαίσια της κινητικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας ταυτίζεται συχνά με το συμβουλευτικό ρόλο της ηγεσίας, σύμφωνα με τον οποίο ο σύμβουλος καθοδηγεί τον εργαζόμενο στην εκτίμηση της κατάστασης, στην υιοθέτηση αποτελεσματικών λύσεων και στην ανάληψη, από μέρους του, ευθυνών, που θα κάνουν τις αποφάσεις του πραγματικότητα. Εκτός, όμως, από την πληροφόρηση και την στήριξη που προσφέρει στους υπαλλήλους, ο σύμβουλος καθοδηγεί τον εργαζόμενο στην ανεύρεση ατομικών επαγγελματικών και εκπαιδευτικών λύσεων που βοηθούν στη διαμόρφωση επαγγελματικής καριέρας με τη συμβολή σχετικής εκπαιδευτικής πορείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αλλαγών. Ο σύμβουλος βοηθά τον υπάλληλο να αναζητήσει λύσεις που συμβαδίζουν με τους προσωπικούς του στόχους, να διευρύνει το πεδίο εναλλακτικών προτάσεων και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων και των εργαζομένων με τους εξωτερικούς χρήστες των υπηρεσιών δηλαδή τους πολίτες.

Η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου είναι ένας άλλος παράγοντας κλειδί για την ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις ανάγκες του δημοσίου, στους τομείς αιχμής και αποτελεί κίνητρο στους εργαζόμενους του να επενδύσουν σ’ αυτήν δια βίου.

Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση της σταδιοδρομίας καθώς και η συνδυασμένη επιμόρφωσή τους αποτελεί αναπτυξιακή ενέργεια, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου, διότι επιδρά όχι μόνο στο άτομο αλλά και στον οργανισμό που υπηρετεί. Στο πλαίσιο αυτό η στελέχωση των Τμημάτων διοικητικού ή και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα, με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους συμβούλους Σταδιοδρομίας είναι μια έξυπνη πολιτική απόφαση.

Νίκος Ξένος

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

ΠΗΓΗ:

e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας

Μαρία Γεμελιάρη- Σαββατού Τσολακίδου

Απάντηση