Ένα σημαντικό εργο για την ύδρευση στο Δήμο Κορινθιων

0

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ


Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου Προμήθειας και εγκατάστασης τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης στη ΔΕΥΑ Κορίνθου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 075) για ποσόν 2.780.000 € με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στις 21/12/2016.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.780.000 €, πλέον ΦΠΑ 24%

Η τεχνική μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ και ο φορέας εκτέλεσης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου.

Το έργο έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει αποτέλεσμα και βρίσκεται σε φάση προσυμβατικού ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογράφεται η σύμβαση και εγκαθίσταται ο ανάδοχος για την έναρξη των εργασιών.

Το αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει: Τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων, κύριων εισόδων νερού του αστικού και περι-αστικού ιστού της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου και των Δημοτικών Ενοτήτων Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Τενέας και Σολυγείας, ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των Δεξαμενών των διαφόρων Δημοτικών Ενοτήτων, ώστε να καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Τον εκσυγχρονισμό των πινάκων ισχύος στα αντλιοστάσια με εξοπλισμό κατάλληλο για την εξοικονόμηση ενέργειας και την καταγραφή αυτής. Αφορά επίσης και τη διασφάλιση του αδιάλειπτου των επικοινωνιών με χρήση κατάλληλου συστήματος επικοινωνίας στα 2,4 GHz, συστήματος data logging και συστήματος επικοινωνίας GPRS.

Στην παραδοτέα της προμήθειας περιλαμβάνονται συνολικά (63) εγκαταστάσεις ήτοι:

α. 38 (ΤΣΕ) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου που περιλαμβάνουν συνολικά 10 Δεξαμενές, 6 αντλιοστάσια, 18 Γεωτρήσεις, 4 φρεάτια και 4 αναμεταδότες. (κάποιες κατηγορίες εγκαταστάσεων συνυπάρχουν σε ένα ΤΣ. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό Τ.Σ. (Τοπικοί Σταθμοί).

β. 25 (ΣΜΔ) Σημεία Μέτρησης Διαρροών στην πόλη της Κορίνθου και σε εισόδους μεγάλων οικισμών. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό Σ.Μ.Δ. (Σημεία Μέτρησης Δικτύου).

  • Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου, που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ενός Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου (ΠΣΕ) σε άλλο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου, που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και υποσυστήματα και θα έχει την πλήρη λειτουργικότητα του ΚΣΕ. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΚΣΕ και ΠΣΕ. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου (ΦΣΕ) τύπου laptop βιομηχανικού τύπου.

  • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος.

  • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (παροχής, πίεσης, καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ)

  • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου (επιτόπια τεστ).

  • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.

  • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).

  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή τους, ελέγχους λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο εγκατάστασης της προμήθειας, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την κατασκευή, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης είναι 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Απάντηση