ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

0

Το Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Την τελευταία δεκαετία δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας
σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των αναγκαίων δεξιοτήτων – ικανοτήτων, με
τις οποίες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι οι πολίτες, συγκαταλέγονται τόσο γνωστικές
ικανότητες (γνώση μητρικής και ξένων γλωσσών, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή
ικανότητα), όσο και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills), όπως π.χ. η κοινωνική και
μεταγνωστική ικανότητα.
Η νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων για μια αειφόρο, ανταγωνιστική, κοινωνική, δίκαια
και ανθεκτική Ευρώπη τονίζει ότι για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες εκείνες τις
δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις διαρκείς μεταβάσεις (στην
ψηφιακή εποχή, την πράσινη ανάπτυξη, την τεχνητή νοημοσύνη κλπ), απαιτείται τόσο η
διαβίου εκπαίδευσή τους, το διαρκές up-skilling και re-skilling τους, όσο και η
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Συ.Ε.Π.), ώστε να
αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά (ενδιαφέροντα,
δεξιότητες, ικανότητες και ταλέντα) και να αντιληφθούν τις διαθέσιμες επαγγελματικές
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

Προϊόν συνεργασίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήριο
Πειραματικής Παιδαγωγικής) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού) το Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής Και Σταδιοδρομίας προσδιορίζει το εννοιολογικό περιεχόμενο πέντε κομβικών ικανοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας και παρουσιάζει σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και μαθησιακές δραστηριότητες και
τεχνικές για την καλλιέργεια και την αξιολόγησή τους. Παράλληλα, πλαισιώνεται από την
ανασκόπηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και
απασχόλησης που σχετίζονται με το υπό μελέτη θέμα, ενώ παρουσιάζονται αντίστοιχα
πλαίσια ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο, προκειμένου να
πληροφορήσουν τον αναγνώστη για αντίστοιχα εγχειρήματα σε άλλα κράτη.
Περιοχές Ικανότητες
Α. Εγώ
1. Συναισθηματική νοημοσύνη
2. Ικανότητα να μαθαίνω – μεταγνωστική ικανότητα
Β. Εγώ και οι
Άλλοι
1. Επικοινωνιακές δεξιότητες (διαπροσωπική επικοινωνία και
επαγγελματικές σχέσεις)
2. Ικανότητα αναζήτησης και ανάλυσης ευκαιριών εκπαίδευσης
ή/και εργασίας
Γ. Εγώ, οι Άλλοι
και το Μέλλον 1. Ικανότητα σχεδιασμού σταδιοδρομίας και λήψης απόφασης
Τέλος, το Πλαίσιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μιας συστοιχίας πέντε έργων αυτό-
αξιολόγησης που αφορούν στην κάθε ικανότητα ζωής και σταδιοδρομίας ξεχωριστά. Τα
εργαλεία αυτά αντανακλούν τους περιγραφικούς δείκτες, τα μαθησιακά αποτελέσματα και
τα επίπεδα επάρκειας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τη θεωρητική ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας και την εμπειρική μελέτη. Ωστόσο, οφείλει να καταστεί σαφές, ότι ο σκοπός
των εργαλείων δεν συνίσταται στη ψυχομετρική αξιολόγηση, παρά στην προώθηση της
μάθησης και του αναστοχασμού του ατόμου. Επεξηγηματικά, βάσει των αποτελεσμάτων
των εργαλείων το άτομο θα είναι σε θέση να σχεδιάσει ή να επανασχεδιάσει το προσωπικό
του πλάνο προσωπικής ή/και επαγγελματικής ανάπτυξης (π.χ. να εμπλακεί σε μία νέα
μαθησιακή εμπειρία με στόχο την προσωπική/επαγγελματική βελτίωση, να ζητήσει
υποστήριξη από έναν ειδικό κ.ο.κ.), προκειμένου να αναδιαμορφώσει τη στοχοθεσία του,
να λάβει αποφάσεις και να καταστεί πρωταγωνιστής/τρια στη σταδιοδρομία και τη ζωή
του/της.
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/ETHNIKO_PLAISIO_DEXIOTHTON.pdf

Νίκος Ξένος
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

ΠΗΓΗ: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Leave a Reply