Menu

Δυναμικές Παρεμβάσεις της Μ. Θελερίτη στην Χειμερινή Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ  

αθλουπολη

Η βουλεύτρια Κορινθίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Μ. Θελερίτη, από κοινού με τους βουλευτές της ελληνικής αντιπροσωπείας, συμμετείχε στις εργασίες της 17ης Χειμερινής Συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη 22 και 23 Φεβρουαρίου 2018, με την συμμετοχή 240 βουλευτριών και βουλευτών από τα κράτη-μέλη, κάνοντας δύο ουσιαστικές παρεμβάσεις που αφορούσαν την κλιματική αλλαγή και την ισότητα των φύλων.

Συγκεκριμένα, ως μέλος της Γενικής Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΟΑΣΕ, τοποθετήθηκε στην συζήτηση με θέμα: «Κλιματική κρίση: Ανάπτυξη μακροχρόνιων στρατηγικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των παγκόσμιων συνεπειών της» που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2018. Στο πλαίσιο αυτό, η Μ. Θελερίτη αναφέρθηκε στις πρόσφατες επιστημονικές μελέτες και εκθέσεις, οι οποίες υπογραμμίζουν ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν ήδη θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τα φυσικά οικοσυστήματα, την υγεία, το διατροφικό σύστημα και την ασφάλεια των κατοίκων της γης, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη λήψη μέτρων, με δεδομένο ότι οι ελλείψεις πόρων και οι φυσικές καταστροφές θα οξυνθούν ακόμα περισσότερα τα χρόνια που έρχονται. Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι όχι απλώς αναγκαία, αλλά και επιτακτική, διότι μόνο μέσα από την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και την ανταλλαγή εμπειριών, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Μ. Θελερίτη ανέφερε ότι η χώρα μας έχει υιοθετήσει την Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και στο πλαίσιο αυτό έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική και έχει συστήσει Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, ενώ με βάση τον Ν. 4414/2016 οι Περιφέρειες θα πρέπει να εφαρμόσουν Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), με στόχο την αναγνώριση τομέων/γεωγραφικών περιοχών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε κλιματικές μεταβολές, την ανάλυση της τρωτότητάς τους και την ιεράρχηση μέτρων και δράσεων προσαρμογής. Επιπλέον, η Ελλάδα, ως μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC) συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες που ξεκίνησε η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία του BSEC (Permanent International Secretariat – PERMIS) για την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και πράσινων επενδύσεων. Επίσης, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς της χώρας είναι πρωτοπόρα στην ανάπτυξη της καινοτόμου τεχνολογίας υβριδικών συστημάτων για την ηλεκτροδότηση και απανθρακοποίηση των νησιών. Στο πλαίσιο αυτό είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του προγράμματος TILOS, που θα υποκαταστήσει την εξάρτηση του νησιού της Τήλου από το πετρέλαιο, με ενέργεια που θα προέρχεται από μία ανεμογεννήτρια, ένα φωτοβολταϊκό και μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Το έργο, πρώτο στο είδος του σε ολόκληρη την Μεσόγειο, θα επιτύχει τον στόχο αυτό με πλήρη σεβασμό στη σπάνια ορνιθοπανίδα του νησιού, το οποίο αποτελεί ολόκληρο Ζώνη Ειδικής Προστασίας, χάρη στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τη συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και την προσεκτική χωροθέτηση. Τέλος, η Μ. Θελερίτη ανέφερε ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί θεματική προτεραιότητα στις τριμερείς συνεργασίες της χώρας με την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, με αντίστοιχες δράσεις να συντονίζονται από την Ελλάδα. Οι δράσεις που προβλέπονται είναι η προώθηση καλών πρακτικών με βάση την εμπειρία της χώρας στον σχεδιασμό πολιτικών προσαρμογής και η ανάπτυξη κοινού συστήματος δεικτών για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων δράσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επίσης, στο πλαίσιο της κοινής συνεδρίασης των τριών Γενικών Επιτροπών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ (Δημοκρατίας – Ανθρώπινων Δικαιωμάτων – Ανθρωπιστικών Θεμάτων, Οικονομικών Υποθέσεων – Επιστημών – Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας) που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Μ. Θελερίτη, συμμετείχε στην συζήτηση για την Ισότητα των Φύλων.

Η βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. υπενθύμισε ότι ο ΟΑΣΕ ως Οργανισμός εμπνέεται από τις Αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και αποτελεί ένα φόρουμ πολιτικού διαλόγου σε θέματα που άπτονται τριών διαστάσεων της διεθνούς ασφάλειας: της πολιτικο-στρατιωτικής, της οικονομικής και περιβαλλοντικής και της ανθρώπινης διάστασης (σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, υποστήριξη για την διενέργεια δημοκρατικών εκλογών, ελευθερία των ΜΜΕ, δικαιώματα ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές μειονότητες, καταπολέμηση του ρατσισμού, κ.λπ.) , αλλά και της διαθεματικής διάστασης (cross-dimensional), η οποία εκτός τις διασυνοριακές απειλές (κλιματική αλλαγή, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, τράφικινγκ ουσιών, όπλων και ανθρώπων), αφορά και την ισότητα των φύλων.

Με δεδομένο λοιπόν ότι στόχος του ΟΑΣΕ είναι και η ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και πρακτικές που στοχεύουν στην προαγωγή της ειρήνης, της δημοκρατίας και της οικονομικής ανάπτυξης, η Μ. Θελερίτη κατέθεσε τις εξής προτάσεις για την ενίσχυση και προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ:

  • Ένταξη της διάστασης του φύλου (gender aspect and gender mainstreaming) σε όλες τις διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τις επιμέρους διαστάσεις της διεθνούς ασφάλειας, με την εύστοχη υπογράμμιση ότι δεν αρκεί η αναφορά της λέξης «γυναίκες» στις διακηρύξεις και στις αποφάσεις του ΟΑΣΕ, αλλά απαιτείται η εκπόνηση ολοκληρωμένης προσέγγισης η οποία θα συμπεριλάβει την διάσταση του φύλου.

  • Εισαγωγή ποσόστωσης για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα, τις προεδρίες, τις συνόδους κορυφής, τις αποστολές, τις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις και τις επιτροπές – που συνιστά αίτημα δημοκρατίας και ισοτιμίας και θα πρέπει να ενισχυθεί με πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ.

Παρότρυνση των κρατών- μελών του ΟΑΣΕ προκειμένου να λάβουν άμεσα μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας & trafficking κατά των γυναικών και των κοριτσιών με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα κορίτσια που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες ή ζουν σε περιοχές με ένοπλες συγκρούσεις. Για παράδειγμα, είναι σκόπιμο τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ υπογράψουν την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την «Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας», στην οποία προσφάτως προσχώρησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και την οποία άμεσα πρόκειται να κυρώσει και το ελληνικό κοινοβούλιο, προκειμένου και τα κράτη- μέλη του ΟΑΣΕ να επιβεβαιώσουν την δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν τη βία κατά των γυναικών εντός της επικράτειάς τους και ανά τον κόσμο.

αθλουπολη

Categories:   Πολιτική

Comments

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: