Ανακοίνωση του Δήμου Βέλου Βόχας για ρύθμιση χρεών

0

xreh

Ο Δήμος Βέλου- Βόχας στα πλαίσια του Ν. 4321/15, ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών

που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή

στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015.

Αναλυτικά:

Α. Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί

έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών,

συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη

μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων

ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή

κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που

τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι

επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων

μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο

των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

2741360515, υπεύθυνος κος Μπούλιας.

Ο Αντιδήμαρχος

Τρωγάδης Βασίλης

Leave a Reply