2-2-1828: καθιερώνεται ο Φοίνικας ως εθνικό νόμισμα.

0
1828: Ιδρύεται η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, 
μετέπειτα Εθνική Τράπεζα, και καθιερώνεται
 ο Φοίνικας ως εθνικό νόμισμα.

Απάντηση