120 δόσεις: Πότε χάνεται η ρύθμιση, οι παγίδες για τους φορολογούμενους

0

Απόλυτα συνεπείς και να τηρούν ευλαβικά τη ρύθμιση ή και τις δυο ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στις 120 δόσεις.

Όμως δεν αρκεί να πληρώνουν στη ώρα τους τη μηνιαία δόση της ρύθμισης θα πρέπει ταυτόχρονα να πληρώνουν ή να ρυθμίζουν με βάση τη πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, που παραμένει ενεργή, τις νέες φορολογικές υποχρεώσεις, να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και να μην υποπίπτουν σε φορολογικές παραβάσεις.

Ένα στραβοπάτημα, θα τους οδηγήσει αυτομάτως εκτός ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα του κουρέματος των προσαυξήσεων και αναβιώνει ολόκληρο το χρέος. Παράλληλα αναβιώνουν και τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε βάρος τους όπως  κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, αλλά και τυχόν ποινικές διώξεις εάν οι οφειλές ξεπερνούν ένα ορισμένο ποσό.

Οι χιλιάδες φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στην νέα ρύθμιση οφείλουν να είναι απόλυτα συνεπείς και να πληρώνουν όχι μόνο τα παλαιά χρέη που είχαν δημιουργηθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018, αλλά και τα νέα χρέη που δημιουργούνται. Έτσι το όφελος θα είναι διπλό για το Δημόσιο καθώς από τη μια θα εισπράττει τις δόσεις εξόφλησης των παλαιών χρεών και από την άλλη θα βάζει στα ταμεία του τις τρέχουσες οφειλές των φορολογούμενων.

Ειδικότερα ο οφειλέτης θα χάνει τη ρύθμιση εάν:

  1. Δεν καταβάλλει δυο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο  τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
  2. Δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών  μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.
  3. Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος Μέρους, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.
  4. Υποπέσει σε παραβάσεις των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιβ΄, ιε΄ ή ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 καθ’ υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης εκ των ως άνω αναφερομένων από την ένταξη του φορολογούμενου στη ρύθμιση και εφεξής.

Οι παραβάσεις

Οι παραβάσεις της 4ης περίπτωσης, όπως περιγράφονται στον ν. 4174/2013 είναι οι εξής:

  1. Η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.
  2. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.
  3. Η έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).
  4. Η μη έκδοση λογιστικών αρχείων ή η έκδοση ή η λήψη ανακριβών λογιστικών αρχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
  5. Η διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης.
  6. Η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

πηγή

Leave a Reply