Προτεραιότητα στον άνθρωπο και όχι στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της χωρητικότητας του οδικού δικτύου.

Προσεγγίσεις ενιαίου σχεδιασμού (μεταφορών, χρήσεων γης, περιβάλλοντος, κοινωνικής συνοχής, κλπ.).

Διεπιστημονική προσέγγιση με συμμετοχή επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων.

Συνεχής αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων και διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης.

Συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων αλλά κυρίως των Δημοτών