Τοπικά

Το είπε και το έκανε ο Παρτσινέβελος. Ξεκίνα το μάζεμα των αδεσποτων

Από τη Διαυγεια…

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών περισυλλογής αδέσποτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 Ο Δήμαρχος Κορινθίων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

5. Τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, όπου έχει εγγραφεί πίστωση στο σκέλος των εξόδων 

του ΚΑ 15/6474.0002 με τίτλο εξόδου «Πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα 

του Δήμου Κορινθίων» . 

6. Την υπ΄αριθμ. 8/102/12-03-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης 

πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης του ΚΑ 15/6474.0002, ποσού 24.713,20€ του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

7. Την με αρ. πρωτ. 8752/632/2018 (ΑΔΑ:ΨΩ4ΕΩΛ7-Σ4Μ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης 

δέσμευσης σχετικής πίστωσης.

8. Την σχετική προσφορά του οικονομικού φορέα Φούκη Αν. Κων/νο –«KYNERGON» Εκπαίδευση 

σκύλων Εμπόριο για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων.

9. Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων για την υλοποίηση του 

προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α) Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης για την παροχή περισυλλογής αδέσποτων ζώων για την υλοποίηση του 

προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα Δήμου, δαπάνης 4.960,00€.

Β) Αναθέτει στον Φούκη Αν. Κων/νο με ΑΦΜ 034536122, ΔΟΥ Κορίνθου, Ταχ. Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος, 

Τηλ.: 2741031077, την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων , σύμφωνα με την προσφορά 

του, και τους όρους της υπ’ αριθμ. 15/2018 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας έναντι 

του ποσού των 4.000,00ευρώ και συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% έναντι του ποσού των 

4.960,00ευρώ σύμφωνα με την προσφορά του.

Γ) Τον ανάδοχο της Σύμβασης βαρύνουν οι πάσης φύσεως φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και 

κάθε άλλη παρόμοια δαπάνη, εκτός από τον ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο.

Δ) Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή 

από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ε) Η εκτέλεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του 

Ν.4412/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close