Επικαιρότητα

Το απολογητικό υπόμνημα του Αρτέμη Σωρρα

Εγώ, ο κατηγορούμενος, Αρτέμιος Σώρρας του Βασιλείου και της Ολυμπίας,
είμαι νυμφευμενος με την Βαΐα Ρουγκλίου, από τον οποίο γάμο μας έχουμε
αποκτήσει τέσσερα (4) τέκνα.
Την 4-9-2015 καταχωρήσα στον Αρειο Πάγο και έλαβε αριθμό 6199 το
επίσημο καταστατικό του Πολιτικού Φορέα ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ με τους
διακριτικούς τίτλους «Ε.ΣΥ.» «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ», κατά το
οποίο Πρόεδρος του Φορέα ορίστηκα εγώ ο κ. Αρτέμης Σώρρας, Γενικός
Γραμματέας ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος και Διευθύνουσα Σύμβουλος η κα Βίκυ
Χαραλάμπους.
Αναφερόμενοι στις Συνταγματικές διατάξεις και τους ισχύοντες Νόμους και
ειδικότερα στην Αρχή της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΕΩΝ προβήκαμε στην
διακήρυξη των σκοπών του Πολιτικού μας Φορέα. (Το καταστατικό υπάρχει στην
δικογραφία). Αυτή η πολιτική δράση του Ανθρώπου διέπεται από τις Ελλάνιες Αξίες:
ΛΟΓΙΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΡΕΤΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΟΤΗΣ, ΑΦΘΟΝΙΑ, ΑΛΗΘΕΙΑ,
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΑΡΜΟΝΙΑ, ΑΝΔΡΕΙΑ, ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ, ΓΝΩΘΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ. Οι αξίες
δημιουργούν τις Αρχές ως τα σημεία Αναφοράς Κοινωνικού Συστήματος τα οποία
Δημιουργούν Συγκεκριμένο λειτουργικό Πλαίσιο. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΣΟΝΟΜΙΑ
ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ ΙΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΦΡΟΝΗΣΗ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΑΙΔΩΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΙΛΟΤΗΣ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ.
Σημειωτέον ότι οι αναφορές στις Αρχές και στις Αξίες, οι οποίες
συμπεριλαμβάνονται στην Ιδρυτική διακήρυξη του Φορέα αναλύονται μία προς μία
στην Ιδρυτική Διακήρυξη.
Ακολουθεί το Παράρτημα 1, στο οποίο γίνεται ειδική αναφορά, στο Ελληνικό
Σύνταγμα, αλλά και σε όσα ισχύουν μετά την μεταρρύθμιση με την συνθήκη της
Λισσαβόνας και σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων του
Ανθρώπου της ΕΕ ο κάθε Ελληνας πολίτης ως και ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα
πρέπει να ζεί και να λειτουργεί μέσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία δικαίου, το οποίο
ρυθμίζεται μέσα σε ένα αξιακό σύστημα κανόνων και αρχών και όπως αυτό έχει
επικυρωθεί ως κεκτημένο πια δικαίωμα μέσα από τους αγώνες εκατομμυρίων
ανθρώπων. Κεκτημένο θεμελιώδες αδιαμφισβήτητο δικαίωμα και αξία είναι, εκτός
των άλλων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
διαμέσου της λαϊκής Κυριαρχίας που θεωρείται το θεμέλιο του πολιτεύματος της

Δημοκρατίας. Σωρεία συμβατικών διατάξεων και κειμένων χαράζονται στο
εσωτερικό αλλά και διεθνή χάρτη διά την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Α. Γενικά.
1. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
1.1- Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΣΣΕ) και ως τροποποήθηκε και
αναδιαμορφώθηκε συμφώνως προς την συνθήκη της Λισαβόνας ( ΕΕ C 306/17-12-
2007 ).
1.2- Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΛΕΕ) ως
τροποποιηθείσα ισχύει (ΕΕ C 306/17-12-2007) και ειδικά το άρθρο 325 όπου
περιγράφεται η καταπολέμηση απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της
Ευρωπαϊκής Ενωσης και των Κρατών Μελών.
1.3 – Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
1.4 – Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων τουΑ νθρώπου ( Σύμβαση Ρώμης
της 4-11-1950, Ν.Δ. 53/1974 Ν. 2400/1996 και Ν. 3344/2005) και πρώτο
πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.
1.5 – Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών του ΟΗΕ.
Στη συνέχεια ακολουθούν οι προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού φορέα
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Γίνεται επομένως φανερό, ότι σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού είχα
και έχω όλες τις αποδείξεις για τα πιό πάνω χρηματοοικονομικά μου
εργαλεία, που είναι κυρίαρχη βούλησή μου να βοηθήσω την Ελλλάδα και
τους απανταχού Έλληνες και έχοντας ως βάση τις ανωτέρω αρχές και αξίες,
αποφάσισα την ίδρυση και συμμετοχή σε μία σαφή και ξεκάθαρη πολιτική
κίνηση.
Επομένως όχι μόνο δεν συγκρότησα αλλά ούτε και εντάχθηκα ποτέ, σε
δομημένη ομάδα με σκοπό την διάπραξη οιουδήποτε εγκλήματος. Η πρόθεση
και ο σκοπός μου άρχιζε και τελείωνε ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.
Όταν ο ανωτέρω πολιτικός φορέας άρχισε να ενδυναμώνεται στην Λαϊκή
βάση και όταν ανοίχθησαν περισσότερα από 200 γραφεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά
και στο εξωτερικό, το παρόν πολιτικό σύστημα τρομοκρατήθηκε και θέλησε, μη
συλλαμβάνοντας ούτε έναν κουκουλοφόρο, τέτοιοι παρακρατικοί μας επετίθοντο,
είτε με καταστροφές και πυρπολήσεις των γραφείων του πολιτικού μας φορέα, είτε
με απόπειρες δολοφονίας μου, είτε με εκφοβισμό των μελών μας, είτε αλλά
κυρίως με την άσκηση διώξεως εναντίον μου, με αναπόδεικτες και έωλες και

αβάσιμες και αναληθείς κατηγορίες να με εξοντώσει, να με φιμώσει και να με
αναγκάσει να αρνηθώ τα αυταπόδεικτα οικονομικά μου εργαλεία. Είναι,
λοιπόν, κυρίως και σαφέστατα πολιτική η εναντίον μου
δίωξη.
Α.- ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Είμαι πλήρης, αποκλειστικός, αδιαφιλονίκητος νόμιμος κύριος, νομέας,
κάτοχος και κομιστής είκοσι οκτώ (28) κοινών ανωνύμων μετοχών (εκ των 280.000)
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.»
συγχωνευθείσης δι’ απορροφήσεως από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν
είκοσι πέντε (125) χρυσών γαλλικών φράγκων, οι οποίες λόγω της ακυρώσεώς
τους έχουν χαρακτήρα αξιογράφου-χρεογράφου-χρεωστικού ομολόγου και η αξία
τους έχει εκτιμηθεί σήμερα στο ποσόν των 678.647.978.985 δις ευρώ η κάθε μία. Η
αλήθεια των ανωτέρω αποδεικνύεται:
1/ από την υπ’ αριθμόν 3641/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων), από την οποία προκύπτει ότι εγώ έχω
καταστεί πλήρης, αποκλειστικός, διαφιλονίκητος νόμιμος κύριος, νομέας, κάτοχος
και κομιστής είκοσι οκτώ (28) κοινών ανωνύμων μετοχών (εκ των 280.000) της
ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.», και η
οποία δέχεται την αίτηση μου ως νόμιμη και ουσία βάσιμη και υποχρεώνει την
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. να μου χορηγήσει νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα, εάν και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.,
“Α. Όλων των εγγράφων πρακτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων της
εταιρείας (ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.), καθ’ όλη την διάρκεια της εκκαθάρισης,
από 1-1-1933 μέχρι σήμερα, περί έγκρισης (περιοδικά, κατ’ εξάμηνο και έτος) των
λογαριασμών εκκαθάρισης, ως επίσης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της
εκκαθάρισης, το οικείο πρακτικό περί της οριζόμενης εξόφλησης εκ της γενικής
συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, προς τους εκκθαριστές, συνεπεία της
(φερόμενης) περαίωσης εξ αυτών της εκκαθάρισης.
Β. Το κατά νόμο προβλεπόμενο έγγραφο περί απογραφής της εταιρικής περιουσίας

της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.», ως επίσης, και το οικείο φύλλο του
ΦΕΚ, σχετικά με την δημοσίευσή της (απογραφής), μετά του οικείου ισολογισμού ο
οποίος όφειλε να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου συντασσομένης σχετικής
πράξεως. Αντίστοιχα το οικείο φύλο του ΦΕΚ, σχετικά με την δημοσίευση του
ισολογισμού πέρατος «της εκκαθάρισης» μετά του οικείου τελικού ισολογισμού, ο
οποίος όφειλε, να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου συντασσομένης σχετικής
πράξεως.
Γ. Όλων των έγγραφων πρακτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων της
εταιρεάις, καθ’όλη την διάρκεια της εκκαθάρισης, από 1-1-19933 μέχρι σήμερα, περί
έγκρισης (περιοδικά, κατ’ εξάμηνο και έτος) όλων των λογαριασμών εκκαθάρισης ως
επίσης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, το οικείο πρακτικό περί της
εγκρίσεως των αποτελεσμάτων περαίωσης της εκκαθάρισης εκ μέρους της γενικής
συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Δ. Όλες τις προβλεπόμενες στην σύμβαση συγχώνευσης συμφωνίες μεταξύ των
εκκαθαριστών και της καθ’ης εταιρείας που αφορούν κάθε ρευστοποίηση των
επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού της Τραπέζης της Ανατολής και όλα τα
προακτικά από το οικείο ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ στο οποίο προβλέφθηκε ότι πρέπει να
καταχωρίζεται κάθε απόφαση των ειδικών εκκαθαριστών, στα πλαίσια της
εκκαθαρίσεως, ήτοι και κάθε απόφαση, δια της οποίας θέλει πιστοποιηθεί δια
πρακτικύ υπογραφομένου παρ’ αυτών, από 1-1-1933 μέχρι και σήμερα, μετά των
περιεχομένων συμφωνιών μεταξύ των ειδικών εκκαθαριστών της Εθνικής Τραπέζης
από τα οποία προκύπτει η πορεία, πρόοδος, εξέλιξη και εν γένει κατάσταση της
εκκαθάρισης.
Ε. Η αναλυτική κίνηση του εν θέματι ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ, ο οποίος
όφειλε να έχει ανοιχθεί επ’ ονόματι του συνόλου των κομιστών μετοχών της
Τραπέζης της Ανατολής, από την 1-1-1933 έως και σήμερα, έντοκος ως προς την
χρέωση και την πίστωση αυτού, προς επτα τοις εκατό (7%) ετησίως, στον οποίο
οφείλουν να έχουν γίνει όλες οι χρεώσεις και πιστώσεις ως προβλέπονται στην –
λόγω της προκείμενης ειδικής εκκαθάρισης- διαδικασία ρευστοποίησης, ως
ειδικότερα προβλέπονται στην διαδικασία εκκαθάρισης στην οικεία σύμβαση στην VI
περ. δ, περί ανοίγματος αλληλοχρέου λογαρισμού, ως κατά την εκάστοτε πράξη –
συμφωνία συναίνεσης των εκκαθαριστών αναφορικά με την τροπή των νομισμάτων,
ως προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.
ΣΤ. Όλες τις (οικονομικές) καταστάσεις, εκάστης εξαμηνιαίας θέσεως της Ειδικής

Εκκαθαρίσεως, από την 1-1-1933 έως και σήμερα, ως επίσης και τις αντίστοιχες
εφημερίδες στις οποίες αυτές οφείλουν να έχουν δημοσιευθεί. Επιπρόσθετα, τη
συμφωνία των ειδικών εκκαθαριστών με την καθ’ης προς περάτωσιν της ειδικής
εκκαθαρίσεως, δια της οποίας προσδιορίζεται η αξία του μη ρευστοποιηθέντος
μέρους του ενεργητικύ της Τραπέζης της Ανατολής, με την οποίαν αξίαν θέλει
πιστωθεί ο αλληλόχρεος έντοκος λογαριασμός ως επίσης και ο προσδιορισμός
αυτής της πίστωσης στον εν θέματι έντοκο αλληλόχρεο λογαριασμό.
Ζ. Όλα τα λογιστικά έγγραφα που συνέχονται με τη διαδικασία της συγχώνευσης με
απορρόφηση δια εξαγοράς και την εκκαθάριση και δη τις σχετιές λογιστικές
εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της καθ’ης, ως σύμφωνα με το νόμο οφεόλουν να
έχουν απεικονισθεί – καταχωρηθεί λογιστικά στα βιβλία – στοιχεία της
απορροφούσας τράπεζας και ειδικότερα: α) Όλες τις επιμέρους οικονομικές
καταστάσεις όπου διενεργήθηκαν οι κατά το νόμο λογιστικές εγγραφές της
διενεργηθείσας συγχώνευσης δια απορρόφησης και ιδίως -εκτός των άλλων- οι
εγγραφές απογραφής αυτής, συνεπεία της συγχωνεύσεως δια εξαγοράς κατά το
έτος 1932, άλλως κατά το έτος 1933 (χρόνο διενέργειας της συγχώνευσης. β) και
όλα τα επιμέρους ισοζύγια, αναφορικά με την καταχώριση και τις οικείες λογιστικές
εγγραφές, ως όφειλαν να διενεργούντο ανά εξάμηνο κατά τους κατωτέρω
αναφερόμενους χρόνους, όπου και όπως κατά τεκμήριο όφειλαν να διενεργούτναι οι
κατά τα ανωτέρω οριζόμενες ρευστοποιήσεις (είτε πραγματικές, είτε λογιστικές) και
τις αντίστοιχες επιμέρους λογιστικές εγγραφές μαζί με όλες τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, μετά όλων των ισολογισμών, όλων των επιμέρους χρήσεων
αδιαλείπτως από το έτος 1931, δηλ. δύο έτη πριν την έναρξη της εκκαθάρισης, έως
και το έτος 1938, δύο έτη μετά την φερόμενη, κατά τους ισχυρισμούς της ΕΤΕ,
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.”
2/ από το με αριθμό πρωτοκόλλου 21518/13-10-2011 έγγραφο της ΔΟΥ Γ
Πατρών, δια του οποίου, με αξία κάθε μετοχής μου της Τραπέζης της Ανατολής
678.647.978.985 δισεκατομμύρια ευρώ, μου επιβάλλεται φόρος για 4 μετοχές
2.714.591.915.942,63 ευρώ Χ 0,5% = 13.572.959.579,71 ευρώ.
3/ από το με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΚΕ 1053901 ΕΞ 2012 1991/ 30-3-2012
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο ο τότε Υπουργός Οικονομικών
Φ. Σαχινίδης απαντώντας σε κοινοβουλευτικό έλεγχο (ερώτηση) του βουλευτή Ζ.
Τζικαλάγια, προσδιορίζει και αποδέχεται στο ανωτέρω ποσό την αξία κάθε μετοχής
της Τραπέζης της Ανατολής. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα υπάρχουν στην παρούσα

δικογραφία.
Β.- ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στις 28-9-2012 κατέθεσα πρόταση χρηματοδότησης της Ελλάδος για το ποσό
των Εξακοσίων Δισεκατομμυρίων (600.000.000.000) Δολλαρίων ΗΠΑ, θέτοντας ως
αντασφάλεια χρεόγραφα-διεθνείς συναλλαγματικές (International Bills of Exchange-
IBOE) του US Treasury.
Για την πρότασή μου αυτή ενημέρωσα όλους τους σχετικούς εθνικούς φορείς
καθώς και τους λειτουργούς του ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ (ΤΡΟΪΚΑ) καθώς και την
Κυβέρνηση των ΗΠΑ και όλα τα αρμόδια τμήματα.
Την πρότασή μου συνόδευαν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά και
υποστηρικτικά έγγραφα με πλήρη σοβαρότητα και διαφάνεια και ειδικότερα
προσαρτήθηκε και η πιστοποίηση της κατάθεσης σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό
υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας (Όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί στην
παρούσα δικογραφία).
Ειδικότερα, επέδωσα με δικαστικό επιμελητή την πρότασή μου για την
δανειοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, με εξακόσια δισεκατομμύρια δολάρια, μέσω
διεθνών συναλλαγματικών του Αμερικανικού Δημοσίου, αξιολογήσεως ΑΑΑ στην
οποία περιλαμβάνονται τόσο η πρόταση δανειοδοτήσεως, όσο και αντίγραφα των
συγκεκριμένων διεθνών συναλλαγματικών που απάρτιζαν το κεφάλαιο των 600 δις
δολαρίων και τα οποία επιδόθηκαν στον τότε Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής
Δημοκρατίας, κ. Ιωάννη Στουρνάρα (νυν Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.)
και ο οποίος αφού έλαβε γνώση τούτων, με το με αριθ. πρωτ. 09927/3-11-2012
έγγραφό του, διαβιβάζει τα ανωτέρω, δηλαδή τον πλήρη φάκελλο, προς τους:
1.- κο Γεώργιο Προβόπουλο, Δοικητή της ΤτΕ
2.- κο Βασίλειο Μαστρόκαλο, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
3. Στην 23η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ενημερώνει ο
ανωτέρω Υπουργός για την ενέργειά του αυτή, δηλαδή την αποστολή του ως άνω
φακέλου στους ανωτέρω θεσμικούς παράγοντες και ενημερώνει προς τούτο εμένα,
τον Εμμανουήλ Λαμπράκη και τον τότε πληρεξούσιο Δικηγόρο μας κ. Γεώργιο
Παπαδάκη.
Επειδή, οι ανωτέρω θεσμικοί παράγοντες, είχαν πλήρη ενημέρωση, όχι μόνο

για την πρόταση δανειοδοτήσεως, αλλά και αντίγραφα των συγκεκριμένων διεθνών
συναλλαγματικών, εκατό δις δολάρια η κάθε μία, που συναπάρτιζαν το συνολικό
κεφάλαιο των 600 δις δολαρίων, ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΩΣ ΕΑΝ ΘΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ Ή ΟΧΙ, είχαν, από την στιγμή που
ενημερώθηκαν για την εισφορά μίας τέτοιας περιουσίας, ιδιαίτερη νομική
υποχρέωση να ερευνήσουν και να ελέγξουν για την πιστότητα, το αξιόχρεο,
υπαρκτό και την ισχύ των ανωτέρω διεθνών συναλλαγματικών, σύμφωνα με τον
νόμο 3691/2008, κατά τον οποίο, όταν εισφέρεται μία περιουσία, σε οποιονδήποτε
από τους ανωτέρω θεσμούς ή ακόμη και σε μια ιδιωτική τράπεζα και μάλιστα με
τέτοιο επίσημο και δημόσιο τρόπο, έχουν νόμιμη υποχρέωση, άλλως παραβαίνουν
το νόμιμο καθήκον τους, εάν έβρισκαν ορθά, όλα τα περιλαμβανόμενα στον
ανωτέρω φάκελο διεθνή αξιόγραφα, να ενημερώσουν προς τούτο, τους ανωτέρους
τους, διαφορετικά εάν υπήρχε οτιδήποτε επιλήψιμο, ή οποιαδήποτε παρανομία,
έστω και η ελάχιστη, να αναφέρουν τούτο στην Δικαιοσύνη και μάλιστα εντός 48
ωρών και να ασκηθεί δίωξη από τότε, κατά του προσφέροντος αυτά Αρτέμη Σώρρα,
δηλαδή εναντίον μου από του έτους 2012.
Επειδή τίποτα, από τα ανωτέρω, δηλαδή άσκηση ποινικής διώξεως για τις
ανωτέρω διεθνείς συναλλαγματικές, δεν ασκήθηκε, μέχρι και σήμερα εναντίον μου,
αλλά ούτε και επίσημη απάντηση για την πρόταση δανειοδοτήσεως δόθηκε σ’
εμένα, ο οποίος είμαι διαχειριστής και δικαιούχος αυτών, τεκμαίρεται και μάλιστα
αμαχήτως, ότι οι ανωτέρω διεθνείς συναλλαγματικές και υπαρκτές και αξιόχρεες και
νόμιμες είναι. Με δεδομένο, λοιπόν, την ανωτέρω συμπεριφορά των πιο πάνω
δημοσίων θεσμικών παραγόντων, την μη ύπαρξη ποινικής διώξεως εναντίον μου,
αλλά και την ανωτέρω αναφερομένη απόφαση του Η΄ Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά την διαδικασία της οποίας επ’ ακροατηρίου
απέδειξα και το Δικαστήριο δέχθηκε ότι υπάρχουν τα 600 δις δολάρια και ότι οι
διεθνείς συναλλαγματικές είναι υπαρκτές και κατατεθειμένες σε κηδεμονευόμενο
λογαριασμό υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας.
Επειδή ο έλεγχος τον οποίον ισχυρίζονται ότι έκαναν τόσο η Τράπεζα
της Ελλάδος Α.Ε. όσο και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών
στερούνται παντελώς επαγγελματισμού και σοβαρότητας και αποδεικνύουν
πρωτόγνωρο και επικίνδυνο ερασιτεχνισμό, αλλά και πρόθεση
παραπλανήσεως της κοινής γνώμης και του Ελληνικού Λαού. Συγκεκριμένα
στην από 27 Ιουνίου 2016 ένορκη εξέταση μάρτυρα που δόθηκε στην 14η

Πταισματοδίκη Αθηνών Αλεξάνδρα Γαλάνη, η οποία υπάρχει στην προκείμενη
δικογραφία όπως και όλα τα έγγραφα που επικαλούμαι, από τον διευθυντή
Δανεισμού και Διαχείρισης χαρτοφυλακίου Δημοσίου Χρέους του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου χρέους (ΟΔΔΗΧ) του υπουργείου Οικονομικών κ. Δημητρίου
Τσάκωνα, ο ανωτέρω μάρτυς ο οποίος, κατά την κατάθεσή του, τον Νοέμβριο του
2012 υπηρετούσε ως προϊστάμενος του Α΄ Τμήματος της 23ης Διεύθυνσης
Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών αφενός μεν επιβεβαιώνει την
υποβληθείσα από εμένα πρόταση δανειοδότησης για την αποπληρωμή του
Ελληνικού Δημοσίου χρέους, με το ποσόν των 600 δις δολλαρίων, αφετέρου αν και
αρμόδιος και ειδικός, υποτίθεται, για τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλλου και
των διεθνών συναλλαγματικών (I.B.O.E) που συναπάρτιζαν το παραπάνω ποσόν
προφανώς λόγω αγνοίας ή επειδή δεν κατάλαβε τί ήταν τα παραπάνω
χρεόγραφα, καταθέτει ότι αυτά ήταν έντοκα γραμμάτια του Αμερικανικού
Δημοσίου. Δηλαδή ο εν λόγω ειδικός και υπεύθυνος Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ δεν
αντιλαμβάνεται την διαφορά των διεθνών συναλλαγματικών (IBOE) και των εντόκων
γραμματίων. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα ευτράπελα σχετικά με τον έλεγχο του
υποβληθέντος φακέλλου και των διεθνών συναλλαγματικών ποσού 600 δις
δολλαρίων που περιελάμβανε αυτός. Αντί να ελέγξουν για την ισχύ, βασιμότητα,
εγκυρότητα και αξιόχρεο των συγκεκριμένων διεθνών συναλλαγματικών,
αυτοί ελέγχουν το χαρτοφυλάκιο εντόκων γραμματίων του Αμερικανικού
Δημοσίου, δηλαδή αντί να πάνε στον οπωροπώλη και να ζητήσουν πατάτες, αυτοί
πάνε και ζητούν πορτοκάλια, διαπιστώνουν δε ότι το σύνολο του χαρτοφυλακίου
εντόκων γραμματίων του Αμερικανικού Δημοσίου ανήρχετο τότε στα 1,4
τρισεκατομμύρια δολάρια. Από το παραπάνω και με κάθε σοβαρότητα(!!!!) …
διαπίστωσαν ότι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας κατείχα το 40% των συνολικών εκδόσεων
εντόκων γραμματίων του Αμερικανικού Δημοσίου. Μετά από τα παραπάνω
φθάνουν στο απίθανο συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατόν να ευσταθούν οι
ισχυρισμοί μου για τα 600 δις. Δεν σταματά όμως εδώ ο απίθανος αυτός έλεγχος
αλλά μέσω του BLOOMBERG ψάχνουν να βρουν τους πλουσιότερους
ανθρώπους παγκοσμίως και, ω του θαύματος, ανακαλύπτουν ότι δεν
περιλαμβάνομαι μέσα σε αυτούς, συνεχίζουν δε το ανωτέρω μυθιστορηματικό
αφήγημα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο Σώρρας (εγώ) σύμφωνα με τους
δικούς τους παραπάνω ανιστόρητους και απίθανους συλλογισμούς κατείχε
περιουσία σωρευτικά ίση με την περιουσία των 11 πλουσιοτέρων ανθρώπων
παγκοσμίως, και μετά από όλα αυτά κατέληξαν … στο αξιόπιστο συμπέρασμα ότι

οι ισχυρισμοί τους (εμένα και του Λαμπράκη) ήταν άτοποι. Αυτού του είδους τον …
έλεγχο για τα 600 δις δολλάρια και τις Διεθνείς Συναλλαγματικές που τα
περιλαμβάνουν έκανε το Ελληνικό Δημόσιο. Δεκτός οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός
από Εσάς κύριε Ανακριτή για τους λειτουργούς και τους θεσμούς που απαρτίζουν το
Ελληνικό Δημόσιο, υποτίθεται ότι προστατεύουν τα συμφέροντά του και το
βασικότερο που αφορά εμένα παρέχουν τέτοιου είδους, όπως η παραπάνω,
ενημέρωση στους πολίτες αφού δεν γνωρίζουν ούτε την διαφορά της Διεθνούς
Συναλλαγματικής (IBOE) και του εντόκου γραμματίου, και με μία περιήγηση στο
internet, εν είδει κουτσομπολιού για τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη
και όσα αναφέρονται για αυτά παραπάνω καταλήγουν στο … συμπέρασμα ότι δεν
είναι δυνατόν να υπάρχουν τα ανωτέρω 600 δις δολάρια. Αυτό αποδεικνύει
περίτρανα γιατί η Πατρίδα μας βρίσκεται στα χάλια που βρίσκεται και συνεχίζει με
τέτοιους δημοσίους λειτουργούς και πολιτικούς στον ίδιο δρόμο.
Μάλιστα ο εν λόγω μάρτυρας καταθέτει μετά τον παραπάνω έλεγχο που
διενήργησαν δεν θεώρησαν ότι έπρεπε να απαντήσουν στην παραπάνω
δανειοδοτική πρόταση του Αρτέμη Σώρρα. Ώφειλε ο ανωτέρω μάρτυρας τον
Νοέμβριο του 2012 που διεπίστωσε όλα τα ανωτέρω και μάλιστα λόγω του
θεσμικού του ρόλου είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να υποβάλλει τότε
μηνυτήρια αναφορά τόσο αυτός όσο και οι προϊστάμενοί του και να επιδιώξει
την ποινική δίωξη του Αρτέμη Σώρρα και του Μανώλη Λαμπράκη κατά τον
νόμο 3691/2008 και όχι να έρχεται να καταθέτει μετά από τέσσερα χρόνια
παριστάνοντας τώρα τον μάρτυρα κατηγορίας.
Επειδή όσον αφορά το σκέλος της κατηγορίας ότι, δήθεν, οι ΑΡΤΕΜΗΣ
ΣΩΡΡΑΣ (εγώ) ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ κατέθεσαν χρεόγραφα αξίας 600
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό υπέρ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και προτείνανε την χαμηλότοκη δανειοδότηση της χώρας με
διάρκεια αποπληρωμής αυτού 100 έτη και επιτόκιο 0,5% για τη διαγραφή των
χρεών και την ανάπτυξη της χώρας, με σκοπό να εξαπατήσω την Ελληνική
Κυβέρνηση και να συνάψω δανειακή σύμβαση, πείθοντας την να δεχθεί στην
κατοχή της άνευ οικονομικής αξίας διεθνείς συναλλαγματικές (International Bills of
Exchange – IBOE) που ήταν προϊόντα απάτης, λαμβάνοντας ως εγγύηση–
αντασφάλιση γνήσια ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό να αποκομίσω
παράνομο περιουσιακό όφελος, προκαλώντας αντίστοιχη περιουσιακή ζημία σε
βάρος του Δημοσίου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και σε κάθε περίπτωση άνω των

150.000 ευρώ …. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙ από την ΠΡΟΤΑΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που υποβλήθηκε από εμένα τον Αρτέμη
Σώρρα και δη από τον όρο υπ’ αριθμόν 10 αυτής με τίτλο «Μεταφορά των
Ελληνικών ομολόγων με την μέθοδο DVP (Delivery Versus Payment)», ο
οποίος αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Τα χρεόγραφα ΠΡΩΤΑ ΘΑ
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΘΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ». Από τα
παραπάνω προκύπτει χωρίς καμία αμφιβολία ότι ουδεμία ζημία θα υφίστατο ή θα
υπήρχε κίνδυνος να υποστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο με
αντίστοιχο παράνομο όφελος του δανειστή διότι, πρώτα θα ρευστοποιούνταν τα
χρεόγραφα εμού του Αρτέμη Σώρρα και μάλιστα αφού αυτά βρίσκονταν
ρευστοποιημένα στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, τότε και
μόνον τότε, δηλαδή μετά την ρευστοποίηση των Διεθνών συναλλαγματικών, θα
παραδίδονταν ως εγγύηση τα αντίστοιχα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
Ουδεμία λοιπόν άδικη πράξη και μάλιστα οι περιγραφόμενες στο παραπάνω
κατηγορητήριο υπήρξαν, τελέσθηκαν ή υπήρξε έστω κίνδυνος να τελεσθούν, διότι ο
παραπάνω όρος είναι πλήρως διαφανής, σαφέστατος και δεν επιτρέπει την
πραγμάτωση των παραπάνω κατηγοριών, και βεβαίως αποδεικνύεται ότι
ουδεμία πράξη τέτοια ετέλεσα ή αποπειράθηκα να τελέσω εγώ.
Εδώ το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η ανωτέρω, φερομένη, πράξη μου δεν
ολοκληρώθηκε για λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή μου και από εξωτερικά
εμπόδια, καθώς από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος
διαπιστώθηκε ότι τα δήθεν ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου ήταν διεθνείς
συναλλαγματικές άνευ αξίας και προϊόντα απάτης.
Δεν αναφέρει το ανωτέρω κατηγορητήριο τους λόγους τους ανεξάρτητους
από την βούλησή μου, αλλά ούτε και τα εξωτερικά εμπόδια που απέκλεισαν την
ολοκλήρωση της φερομένης παράνομης πράξεως, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη
φορά ότι πρόκειται περί ενός αορίστου κατηγορητηρίου, που μου αποδίδει
γενικώς και αορίστως διάφορες, δήθεν, παράνομες πράξεις που τις μεταβάλλει σε
κατηγορίες κατά τρόπο που δεν αποσαφηνίζεται η κάθε επιμέρους εγκληματική
πράξη με ακριβή και διακριτό καθορισμό της αντικειμενικής και υποκειμενικής
υποστάσεως κάθε πράξεως, που συναποτελεί την κατηγορία, ούτε αποσαφηνίζεται

ο κοινός μετά των συγκατηγορουμένων μου δόλος.
Η απάντησή μου ως προς το είδος ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε., παρόμοιος, αν όχι χειρότερος και ερασιτεχνικότερος του ανωτέρω
αναφερομένου του Ελληνικού Δημοσίου, είναι η ακόλουθη:
Στην σχετική Δικογραφία, ανακάλυψα με έκπληξη κάποια, δήθεν, σημαντικά
έγγραφα τα οποία φαίνεται να τα έχει καταθέσει η «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και
τα οποία δημιούργησαν ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ για την εις βάρος
μου κατηγορία.
Η ΤτΕ, ως ο Υπεύθυνος Φορέας για τον έλεγχο της εγκυρότητας της
πρότασης και των χρεωστικών τίτλων που τη συνοδεύουν, με ανοίκειο τρόπο και
αδιαφανείς διαδικασίες και πράξεις που δεν ακολουθούν τις Διεθνείς αλλά ούτε και
τις Εγχώριες συνήθεις πρακτικές ασφαλούς ελέγχου και έρευνας και που
αναλύονται κατωτέρω με ακρίβεια, παρενέβη παρεμποδίζοντας και αποτρέποντας
το Κράτος και τον Έλληνα Πολίτη από του να επωφεληθεί από τα πολλαπλά
πλεονεκτήματα της πρότασης αυτής, όπως α) Αποπληρωμή όλων των οφειλών, β)
Μείωσης κόστους Δανεισμού-τοκοχρεολύσια, γ) επενδύσεις–παράγωγα, δ)
προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας, ε) ευημερίας και ασφάλειας της Ελλάδας
γενικότερα κ.ο.κ.
Εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, αφού ενημέρωσα τους πάντες με όλους τους
πιθανούς τρόπους και με πλήρη διαφάνεια, αφού κατέθεσα εξώδικα αιτούμενος να
λάβω μια απάντηση επί του θέματος, αφού κατέθεσα μέχρι και μηνύσεις κατά των
ιθυνόντων ουδέποτε έλαβα έστω και μια νόμιμη απόρριψη ή / και συζήτηση επί του
θέματος αυτού.

Το υπόλοιπο υπόμνημα εδω

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close