Τι απάντησε ο Χατζηδάκης στο Βελόπουλο για τις ανεμογεννήτριες στη μικρή Ζήρεια

0

Επισηµαίνουµε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και
το Κλίµα το οποίο, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας, θέτει φιλόδοξους στόχους σχετικά µε
την προώθηση των ΑΠΕ. Θεωρούµε ότι η απαρέγκλιτη τήρηση του υφιστάµενου περιβαλλοντικού και χωροταξικού
χαρακτήρα θεσµικού πλαισίου, το οποίο θεωρούµε ότι είναι επαρκές, διασφαλίζει την περιβαλλοντικά ορθολογική
ανάπτυξη µονάδων ΑΠΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Η προϊσταμένη του Υπουργειου

Σε απάντηση της (α) σχετικής ερώτησης, με θέμα σχετικό με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στους Δήμους Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού έχει αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων για τη κατάρτιση, έγκριση παρακολούθηση και αξιολόγηση των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, καθώς και για τη γνωμοδότηση της χωροθέτησης μεμονωμένων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α’ κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων.
Ειδικότερα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το αντίστοιχο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΕΧΠ ΑΠΕ) (β’ σχετ.), καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις, τους κανόνες και τα κριτήρια χωροθέτησης έργων ΑΠΕ στο σύνολο του εθνικού χώρου. Κύριο στόχο για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιολικών εγκαταστάσεων αποτελούν οι κανόνες και τα κριτήρια χωροθέτησης που επιτρέπουν αφενός την δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο τοπίο.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 6 του υφιστάμενου ΕΧΠ για τις ΑΠΕ -(β) σχετ-., καθορίζονται περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας όπου και αποκλείεται μεταξύ άλλων, η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 1650/1986, κ.λ.π.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι μετά από έρευνα στο αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν έχει ανευρεθεί κάποιο
στοιχείο σχετικό με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στους Δήμους Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης ούτε εκκρεμεί κάποιο αίτημα γνωμοδότησης επί σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Φωτεινή Στεφανή

Απάντηση