Τα θέματα του ΔΣ Κορινθίων 2-9-20

0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 2α Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναγκαιότητα εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης και καθορισμός όρων δημοπρασίας

  2. Συμμετοχή του Δήμου στη υλοποίηση του προγράμματος living streets,που διοργανώνει το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»

  3. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020

  4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων του Δήμου

  5. Διαγραφή χρέους αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος

  6. Διαγραφή χρέους και επαναχρέωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος

  7. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου και στην πλατεία Αρχαίας Κορίνθου,

για αθλητική εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)στην με αριθμό 163 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020) «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και β)στην με αριθμό 40 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020) «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Leave a Reply