Στὸ ΣτΕ προσέφυγαν 4 δικηγόροι κατὰ τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῶν λειτουργιῶν στὶς ἐκκλησίες

0

Οἱ δικηγόροι ζητοῦν νὰ ἀκυρωθεῖ ὡς ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομη ἡ κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία πανελλαδικὰ απαγορεύθηκαν προσωρινὰ οἱ λειτουργίες καὶ οἱ ιεροπραξίες στὶς Ἐκκλησίες καὶ τοὺς ἄλλους θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας
Τὴν 5η Μαίου 2020 θὰ συζητηθεῖ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἡ αἴτηση 4 πολιτῶν-νομικῶν μὲ τὶς ὁποῖες ζητοῦν νὰ ἀκυρωθεῖ ὡς ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομη ἡ κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία πανελλαδικὰ απαγορεύθηκαν προσωρινὰ οἱ λειτουργίες καὶ οἱ ιεροπραξίες στὶς Ἐκκλησίες καὶ τοὺς ἄλλους θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας.
Εἰδικότερα, σὲ ἐκτέλεση τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου πρώτου τῆς ἀπὸ 25-2-2020 Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου ποὺ ἀφορᾶ τὰ κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καὶ περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊού, ἐκδόθηκε ἡ ὑπ’ αριθμ. 2867/Υ1/2020 ἀπόφαση τῶν ὑπουργῶν Παιδείας καὶ Ὑγείας μὲ τὴν ὁποία ἐπιβλήθηκε τὸ μέτρο τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ιεροπραξιών στοὺς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.3.2020 ἕως 30.3.2020.
Ἀπὸ τὸν περιορισμὸ αὐτὸ ἐξαιροῦνται οἱ θρησκευτικὲς ιεροπραξίες γιὰ ταφικὲς ἐκδηλώσεις (κηδεῖες), ὅπως ἡ προσέλευση πιστῶν γιὰ ἀτομικὴ προσευχὴ μὲ βραχεῖα παραμονή τους στὸν χῶρο λατρείας, τηρουμένης τῆς ἀναλογίας του ἑνὸς ἀτόμου ἀνὰ 10 τ.μ. ἐπιφανείας…
καὶ μὲ ἐλάχιστη ἀπόσταση τὰ 2 μέτρα μεταξὺ τους.

Στὸ ΣτΕ προσέφυγαν δυὸ ἄνδρες καὶ δύο γυναῖκες δικηγόροι οἱ ὁποῖοι κατέθεσαν αἴτηση ἀκύρωσης καὶ αἴτηση ἀναστολῆς.

Ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ μέτρο τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν, κ.λπ. ἔρχεται σὲ εὐθεῖα σύγκρουση μὲ τὰ ἄρθρα 3, 13 καὶ 25 τοῦ Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, ὑπογραμμίζουν ὅτι τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος ἐπισημαίνει ὅτι ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Eλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Aνατολικὴς Oρθόδοξης Eκκλησίας τοῦ Xριστοὺ καὶ οἱ Ἱεροὶ κανόνες τηροῦνται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὴν Διαρκῆ Iερὰ Σύνοδο.

Σύμφωνα μέ τοὺς 4 δικηγόρους μόνο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει δικαίωμα νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὸ ζήτημα τῆς τέλεσης τῆς θείας λειτουργίας ποὺ εἶναι ὁ πυρῆνας τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία ἀποτελεῖ ἀτομικὸ προστατευόμενο δικαίωμα σὲ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο, προσθέτουν οἱ 4 δικηγόροι.

Ἀκόμη, ἐπισημαίνουν ὅτι παραβιάζεται τὸ ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο στὸ πλαίσιο τῶν ἀτομικῶν καὶ κοινωνικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη καὶ ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν καὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τοῦ καθενός.

Τέλος, σημειώνουν ὅτι παραβιάζεται καὶ ἡ συνταγματικὰ κατοχυρωμένη ἀρχὴ τῆς αναλογικότητας (ἄρθρο 25 Συντάγματος), καθὼς τὸ ἐπιβληθὲν μέτρο τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῶν λειτουργιῶν, κ.λπ. εἶναι αὐστηρὸ μέτρο ποὺ περιορίζει ἀσφυκτικὰ τὸ ἀτομικὸ δικαίωμα τῶν πολιτῶν, ὑπερβαίνοντας παράλληλα τὸ δημόσιο συμφέρον.

Τέλος, ἡ πρόεδρος τοῦ Δ’ Τμήματος τοῦ ΣτΕ Μαρία Καραμανώφ ὅρισε εἰσηγητῆ τῆς ὑπόθεσης τὸν πάρεδρο Ἰωάννη Παπαγιάννη.

Leave a Reply