Πώς η εφορία θα αποφασίζει ποιος επενδυτής είναι «άγγελος» και ποιος όχι

0

Διάταξη που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση προβλέπει πως σε περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.

Πρόκειται για ένα νέο φορολογικό μέτρο για την ενίσχυση της ρευστότητας των start-ups μέσω των λεγόμενων «επενδυτικών αγγέλων» (angel investors), των οποίων το φορολογητέο εισόδημα, σε περίπτωση κάλυψης του μέγιστου ποσού επένδυσης, μπορεί να μειωθεί μέχρι και το ποσό των 150 χιλιάδες ευρώ ανά φορολογικό έτος. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν μέχρι του ποσού των 300 χιλ. ευρώ ανά φορολογικό έτος σε έως 3 διαφορετικές επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100 χιλ. ευρώ ανά επιχείρηση.

Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις. Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφέρει πως εφόσον αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του κεφαλαίου από τον επενδυτικό άγγελο έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος,  επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε.

Κατά την ίδια εγκύκλιο οι όροι και οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον χαρακτηρισμό του φορολογουμένου – φυσικού προσώπου ως επενδυτή «άγγελου» σε νεοφυή επιχείρηση, ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, θα προσδιορισθούν με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών, του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία υπουργού και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Στη βάση της απόφασης αυτής η εφορία θα αποφασίζει ποιος επενδυτής σε start-up είναι «άγγελος» και ποιος όχι. Η κοινότητα των start-ups ήδη ζητεί η αποσαφήνιση που θα παρασχεθεί με την υπουργική απόφαση να μην χωράει καμία παρερμηνεία, ώστε να μην βρεθούν επενδυτές «αιχμάλωτοι» της φορολογικής διοίκησης και να μην υπάρξουν επιτήδειοι που θα εκμεταλλευθούν τις επιχειρήσεις για να αποκομίσουν πρόσκαιρα φορολογικά οφέλη.

Πηγή

Leave a Reply