ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

0

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας», λαμβάνοντας υπόψη:
• την Κ.Υ.Α. αριθμ.64321/Δ4/16-05-2008 (Φ.Ε.Κ. 1003/30-05-2008 τεύχος Β΄)
Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων .
• την με αριθμό 4/7/14-5-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεμέας»
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση κυλικείου του 2
ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας .
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, το οποίο
βρίσκεται στη πόλη της Νεμέας Λ.Παπακωνσταντίνου 39Β στον 1ο
όροφο του
Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου Νεμέας . Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) και των οικονομικών προσφορών
(σε κλειστό αδιαφανή φάκελο) για τους ενδιαφερόμενους είναι από την 15
η

Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή μέχρι και την 28η Μαΐου 2020 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η ώρα 11:00 π.μ., ορίζεται και ως ώρα λήξης του διαγωνισμού και παραλαβής
των αιτήσεων και των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια ακολουθεί η
διαδικασία της αποσφράγισης από την τριμελή επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο
της Σχολικής Επιτροπής στα τηλ.: 2746360128 – 2746360118, Φαξ:2746024135,
απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Leave a Reply