Παναγιώτης Μεταξάς: Δεν εκκρεμεί η ένταξη για τις Κεγχρεες

0

Σχόλιο του Π. Μεταξά:

Δεν εκκρεμεί η υλοποίηση της ένταξης για το Επιχειρησιακο Πρόγραμμα Πελοποννήσου “Στερέωσης Αποκατάστασης και Ανάδειξης των καταλοίπων του αρχαίου λιμένα κεχρεων”.🌻 Δέστε την ανάρτηση στο διαύγεια.

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.epoli.gr%2Fcontent%2Fdata%2Fmultimedia%2F%2Ffiles%2Fpdf%2Fefa_korinthias_2.pdf&h=AT1fAlISD-NdlbRc2lYoN_1djaixRZaoSZXLXBzNCGLVMbPEd5-oER0035UtFnrh2v6kvumY3AOIqVW7uiKK9EMtF5mKCqmlbJouCDUWD0zx5TlHghsRW47ILuUI0hlBsQ&s=1

Leave a Reply