Επανατοποθέτηση Κλοβού με 20 ορεινές Πέρδικες για εμπλουτισμου βιοτόπου.