(«Ου παντός πλειν ες Κόρινθον») Στράβων

Ήδη από 24/9/2018 είναι ανοιχτή προς τους Δήμους Κορινθίων και Τριπόλεως η νέα πρόσκληση για την δημιουργία Κέντρων Κοινότητας στους ανωτέρω Δήμους από την Ειδική Υπηρεσία Πελοποννήσου και επειδή

η προθεσμία λήγει στις 31/12/2018 παραθέτω αποσπάσματα της πρόσκλησης ενώ έχω ήδη

απευθυνθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου με το ερώτημα εάν υπάρχει ανταπόκριση στην πρόσκληση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

«Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική

ενσωμάτωση » Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β΄ΦΑΣΗ)» Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

(ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

· ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

· ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ Ευρωπαϊκή Ένωση

από την 24/09/2018 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2018 15:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων)…………

Μέσω της δράσης επιδιώκεται να αναπτυχθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μηχανισμός που θα συνδυάζει υποστήριξη από ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές δικτύωσης και θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ωφελούμενων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

• Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των δομών της δράσης και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

• Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.

• Ωφελούμενοι του προγράμματος Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα.

• Άτομα ευπαθών Κοινωνικών ομάδων (άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ΑΜΕΑ, Ρομά κλπ.).

• Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών κλπ.

Οι Υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι:

• Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των ωφελουμένων, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και σκοπό την προώθηση στην απασχόληση (εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων)

• Δικτύωση και συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

• Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό……………

Ορισμένες Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 117366/5-11-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου παρατείνονται για 3 χρόνια τα προγράμματα των Κέντρων Κοινότητας. Είναι έτσι εντυπωσιακή η μη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Κορινθίων, έχοντας υπόψιν τον οργασμό έργων εκατομμυρίων ευρώ που αυτή την στιγμή εκτελούνται (και καλώς) σε όλο τον Δήμο Κορινθίων. Ακόμη και εάν δεν ήθελε να ενταχθεί ο Δήμος σε αυτή την πρόσκληση της Διαχειριστικής αρχής θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει δημιουργία Κέντρου Κοινότητας.

Για να καταλάβουμε τις τάξεις μεγέθους η »σχολή επιμορφώσεως οικογένειας» έχει κονδύλι 37000 ΕΥΡΩ, ενώ ένα ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μια σύγχρονη Κοινωνική Δομή σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ τα 60000 Ευρώ τι δεν καταλαβαίνω ?

Φυσικά οι Άνθρωποι είναι πάνω από τα έργα ή μήπως δεν είναι ?

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Νίκος Ξένος

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Μητρώο Κ.Δ.Π του ΕΚΔΔΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here