Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και την Πρωτοβουλία Χρηματοδότησης για το Περιβάλλον του ΟΗΕ, διοργανώνει τη Δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενεργειακή Απόδοση στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019. Η Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αποτελεί συνέχεια της Ημερίδας για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενεργειακή Απόδοση στην Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 31 Μαΐου 2018 και η οποία ακολουθήθηκε από μία πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στις 25 Οκτωβρίου 2018. Ο σκοπός της πρώτης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ήταν να ενεργοποιήσει έναν διάλογο μεταξύ ελληνικών εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με την ενίσχυση της πρόσβασης των ενεργειακών επενδύσεων σε χρηματοδότηση και τον εντοπισμό κοινών στόχων και δυνατοτήτων βελτίωσης στο τρέχον πλαίσιο και στις επιχειρηματικές πρακτικές. Οι τρεις θεματικές ενότητες στις οποίες επικεντρώθηκε η συζήτηση ήταν:

  1. Η δημιουργία του πρώτου One-stop-shop στην Ελλάδα για την ανακαίνιση κτιρίων κατοικίας

  2. Χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα ενεργειακής αναβάθμισης Δημόσιων κτιρίων και έργων οδοφωτισμού μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

  3. Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των εταιριών διαχείρισης μεγάλης ακίνητης περιουσίας στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων τριτογενή τομέα

Η δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ξεκινάει με τα συμπεράσματα της πρώτης και θα αφιερώσει αρκετό χρόνο για ανοιχτή συζήτηση σε 3 θεματικές ενότητες προκειμένου να καταλήξει σε προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις σε κάθε ενότητα.

Η Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης διοργανώνεται στο πλαίσιο της της πρωτοβουλίας «Sustainable Energy Investment Forums», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών από προηγούμενες και επόμενες εκδηλώσεις, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Sustainable Energy Investment Forums.

O Κος Βλάσης Οικονόμου, διευθυντής του Institute for European Energy and Climate Policy (www.ieecp.org) στην Ολλανδία θα οργανώνει το 2ο θεματικό πάνελ για τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης Δημόσιων κτιρίων και έργων οδοφωτισμού. Το πάνελ θα αποτελείται από εκπροσώπους υπουργείων, εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, τράπεζες, εκπροσώπους funds, δήμους, περιφέρειες, άλλων φορέων του Δημοσίου που διαχειρίζονται δημόσια κτίρια και άλλους.

Πιο συγκεκριμένα H 1η Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης διερεύνησε τρόπους αύξησης του ρυθμού ανακαινίσεων δημοσίων κτιρίων, ο οποίος συχνά είναι μειωμένος εξαιτίας των περιορισμένων δυνατοτήτων των ιδιοκτητών να αναγνωρίσουν και να υλοποιήσουν έργα ενεργειακής απόδοσης. Η σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης στο παραπάνω πρόβλημα, όμως χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη και διαμόρφωση της αγοράς στην Ελλάδα. Αντίστοιχα οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης αποτελούν κλειδί για υλοποίηση επενδύσεων και στον οδοφωτισμό με βάση τη διεθνή πρακτική.

Οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια μοιράζονται πολλά από τα οφέλη των εμπορικών κτιρίων (όσον αφορά το μεγάλο τους μέγεθος, την υψηλή ενεργειακή τους ένταση, το καθεστώς εξ ’αδιαιρέτου ιδιοκτησίας τους, την επαγγελματική νοοτροπία των υπεύθυνων διαχείρισής τους), αλλά αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις εξαιτίας των πιο δυσκίνητων διαδικασιών προμηθειών του δημοσίου, των ενδεχομένως ασυμβίβαστων οικονομικών κινήτρων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και των περιορισμών του προϋπολογισμού τους και πρόσθετων περιορισμών που προκύπτουν από τους κανονισμούς δημόσιας λογιστικής.

Στην επερχόμενη Στρογγυλή τράπεζα θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα PRODESA (χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020) σε συνάρτηση κυρίως με το αναπτυξιακό πρόγραμμα που αφορά στην ωρίμανση και χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης σε 116 δημόσια κτίρια και στον οδοφωτισμό. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν αποτελέσματα για 7 δήμους, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα συστήματα χρηματοδότησης. Θα επισημανθούν επίσης οι απαιτήσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στα τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση αυτών των έργων μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

Επιπλέον, θα γίνε μια ενημέρωση για τα πρώτα βήματα που περιλαμβάνονται στις Συμβάσειςς Ενεργειακής Απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι εμπειρίες που έχουν αποκομισθεί από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε δημόσια κτίρια και οδοφωτισμό, όπως επίσης και από ειδικούς στην εκτίμηση των ακινήτων. Επιπλέον θα συζητηθούνοι απαιτήσεις των περιφερειακών και τοπικών αρχών για τη διασφάλιση των χρηματοδοτικών σχημάτων καθώς και η υποστήριξη από τους εθνικούς φορείς και τις Διαχειριστικές αρχές.

Τα κύρια συμπεράσματα της 1ης Συζήτησης που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την επερχόμενη συζήτηση είναι:

  • Oι δημοτικές αρχές πρέπει να κινητοποιηθούν σχετικά με τις διαδικασίες τυποποίησης, τις υπηρεσίες one-stop-shop καθώς και τη συνάθροιση έργων, ούτως ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν δράσεις ενεργειακών αναβαθμίσεων εντός ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

  • Ειδικότερα σε σχέση με τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη τυποποίησης πρότυπων εγγράφων, η οποία θα μπορούσε επιπλέον να συμπεριλάβει τυποποιημένες διαδικασίες και πακέτα μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Οι τράπεζες από την πλευρά τους διατύπωσαν την ανάγκη για απλοποιημένες διαδικασίες και πρότυπα ούτως ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν και να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη ευκολία έργα ενεργειακής απόδοσης.

  • Oι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης μπορούν να αποτελέσουν το κύριο όχημα για την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, όμως θα πρέπει να βασίζονται σε αυστηρές απαιτήσεις (κώδικες) από τους ιδιοκτήτες των κτιρίων (όσον αφορά εγγυήσεις, περιόδους αποπληρωμής κλπ.) ενώ οι προτάσεις και οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την απαίτηση υψηλών προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να ξεπεραστούν τα τρέχοντα εμπόδια.

  • Εντεταλμένοι ενεργειακοί διαχειριστές θα πρέπει να ορίζονται σε κάθε δημόσιο κτίριο ώστε να βοηθούν στην αναγνώριση ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας και να παρακολουθούν/διακριβώνουν τα επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης και εξοικονόμησης.

  • Τα έργα ενεργειακών ανακαινίσεων περιορίζονται εξαιτίας της έλλειψης ενεργειακών δεδομένων των κτιρίων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι τα κτίρια ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι τα παρέχουν προς ενοικίαση.

  • Ειδικές διατάξεις θα πρέπει να εφαρμοστούν για δημόσια κτήρια πολιτισμικής κληρονομιάς

Με βάση τα παραπάνω η Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα εστιάσει στο να παρουσιάσει προτάσεις και δράσεις σε σχέση και με τα παρακάτω βασικά ερωτήματα:

2.1. Για τις περισσότερες ενεργειακές αναβαθμίσεις παλαιών δημοτικών κτιρίων, υπάρχει ανάγκη δημόσιας επιχορήγησης για τη μόχλευση της ιδιωτικής χρηματοδότησης μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Ποιοι είναι οι περιορισμοί που θέτουν οι δημόσιοι φορείς και μπορεί να οδηγήσουν στην αναστολή αυτού του συνδυασμού κεφαλαίων και ποιες είναι οι ειδικές απαιτήσεις για τη δημιουργία τέτοιου συνδυασμού;

2.2. Πώς θα μπορούσαν οι περιφέρειες να υποστηρίξουν τη συγκέντρωση έργων ενεργειακής απόδοσης σε δήμους (ειδικά για την περίπτωση μικρών δήμων);

2.3. Οι επιλογές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας. Ποιες ενέργειες απαιτούνται από τους δήμους και τις περιφέρειες για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των αξιόπιστων δεδομένων;

2.4 Προκειμένου να αναπτυχθούν τραπεζικά έργα που υποστηρίζουν την αύξηση ενεργειακής απόδοσης, ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ρεαλιστικός και να εκτιμάται με τιμές αγοράς και αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων. Πώς θα μπορούσε αυτό να υιοθετηθεί από τους δημόσιους οργανισμούς;

2.5 Ποιες απαιτήσεις και προδιαγραφές χρειάζονται για τα τεύχη δημοπράτησης ΣΕΑ και τα συνολικά έργα;

2.6 Τι χρειάζεται για την αναβάθμιση της αγοράς συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής υποστήριξης και της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων. Πώς μπορούν οι περιφέρειες και οι δήμοι να διευκολύνουν την υιοθέτηση της ιδέας του ΣΕΑ;

2.7 Tι είδους διαδικασίες και μέτρα τυποποίησης απαιτούνται για την υποστήριξη χρηματοδότησης έργων ενεργειακής απόδοσης;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here