Ψήφισαν 216

Νανόπουλος 126

Πνευματικός 84

Άκυρα 2

Λευκά 4