Βελόπουλος: Δεν είπα ότι είναι κατά της χρήσης μάσκας γενικώς, αλλά ότι δύσκολα φοριέται σε παιδιά κάτω των 12 ετών

0
ÂïõëÞ óõæÞôçóç ðñï Çìåñçóßáò ÄéáôÜîåùò ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò «ÊÉÍÇÌÁ ÁËËÁÃÇÓ» Öþöçò ÃåííçìáôÜ, óå åðßðåäï Áñ÷çãþí ÊïììÜôùí, ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ äçìéïõñãåß ç Ýîáñóç ôçò ðáíäçìßáò óôç äçìüóéá õãåßá, ôçí ïéêïíïìßá, óôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ãéá ôçí Ýíáñîç ôïõ íÝïõ ó÷ïëéêïý Ýôïõò. ÄåõôÝñá 7 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKONISSI/ ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Τη διευκρίνιση ότι δεν είναι εναντίον της χρήσης μάσκας γενικώς, αλλά γνώμη του είναι πως «δύσκολα μπορεί να φορεθεί από παιδιά κάτω των 12 ετών» έκανε στη δευτερολογία του ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στο Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Παράλληλα τόνισε ότι κατά τη διάρκεια του lockdown έγινε ξεκάθαρο ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα – δηλαδή της αγροτικής παραγωγής. «Εγώ επιμένω στον πρωτογενή τομέα.

Πρέπει να μειώσουμε τις εξαγωγές σε επίπεδο τροφίμων έτσι ώστε να μην είμαστε εξαρτημένοι ανά πάσα ώρα και στιγμή σε για οποιοδήποτε λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο. Δυστυχώς, δεν παράγουμε τροφή. Κάνουμε 70% με 80% εισαγωγή κρεάτων για παράδειγμα, δεν έχουμε αυτάρκεια» τόνισε ο κ. Βελόπουλος.

πηγη

Leave a Reply