Επικαιρότητα

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ» του Λ. Μπούκλη

Απόκλιση 444% από τις Εθνικές της Υποχρεώσεις στον τομέα της Ανακύκλωσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας πρέπει ( σε συμφωνία με όσα αναφέρει ο ΠΕΣΔΑ) για το 2011 πρέπει να ανακυκλώσουμε 35550 τόνους ετησίως, ενώ το 2009* ανακτηθήκαν μόνο 7.993 τόνοι υλικών συσκευασίας. Άρα πρέπει να υπάρξει, τουλάχιστον, 444% αύξηση εντός του 2011, δηλαδή σχεδόν να πενταπλασιαστούν οι επιδόσεις στον τομέα της ανακύκλωσης.
Αυτό είναι εφικτό, μόνο, εάν ενεργοποιηθούν άμεσα και συστηματικά όλοι οι Δήμοι (και φυσικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης), καθόσον μόνο 65 Καποδιστριακοί Δήμοι από τους 107 (60% συμμετοχή) επί του συνόλου εφάρμοζαν πρόγραμμα ανακύκλωσης (στοιχεία ΕΕΑΑ 2009) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Από τις αρχές του έτους η Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά, μέσω του περιφερειακού συμβούλου Λ.Μπούκλη, μαζί με άλλες αυτοδιοικητικές παρατάξεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αιρετούς αυτοδιοικητικούς και Κινήσεις ενεργών Πολιτών ζητάνε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και διενέργεια πέντε (5) ενημερωτικών ημερίδων, στην έδρα της κάθε Περιφερειακής ενότητας, σχετικά με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ και με την αναγκαιότητα προώθησης της ανακύκλωσης ως αυτονόητη αλλά και αποδεδειγμένα δόκιμη λύση (περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά).
Σύμφωνα δε με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ θα πρέπει να υπάρξει: ” Αύξηση των πόρων που διατίθενται για την ανακύκλωση και βελτιστοποίηση του συστήματος. Κατά μέσο όρο, το κόστος της ανακύκλωσης στην Ελλάδα αγγίζει τα 7 €/κάτοικο, στην Ισπανία και την Πορτογαλία τα 6 και 7 €/κάτοικο, στο Βέλγιο τα 9 €/κάτοικο, στη Γαλλία τα 9 €/κάτοικο και στην Αυστρία τα 20€/κάτοικο. Αντίστοιχα στη Γερμανία το κόστος αγγίζει τα 15 €/κάτοικο”.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ο εγκεκριμένος – αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ και η ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης site: www.herrco.gr), επισήμως, αναφέρουν, πρέπει η Περιφέρεια να αναλάβει, άμεσα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, πρωτοβουλίες: ενημέρωσης του κοινού, επέκτασης και εντατικοποίησης της Ανακύκλωσης στην Πηγή, για να πετύχουμε τους Εθνικούς Στόχους του 2011.

Ζητάμε:
Η νέα περιφερειακή αρχή να συνεργαστεί με την ΕΕΑΑ και τον ΕΟΕΔΣΑΠ με στόχο την άμεση κατάρτιση ενός ρεαλιστικού επιχειρησιακού σχεδίου ανακύκλωσης με νέους ΚΔΑΥ που θα έχει στόχο την αύξηση της κάλυψης στην περιφέρεια Πελοποννήσου από το σύστημα μπλε κάδων,
Διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων από Περιφέρεια και Δήμους για αποτελεσματική ανακύκλωση (σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία, Νόμος 2939/2001),
Σημειώνουμε ότι με βάση πληθυσμιακά δεδομένα από την τελευταία απογραφή και τα στοιχεία της ΕΕΑΑ, η κάλυψη της περιφέρειας Πελ. από το σύστημα των μπλε κάδων που κατέληγαν στον ΚΔΑΥ Καλαμάτας ήταν μόλις 25%, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των συλλεγμένων μεταφέρονται σε ΚΔΑΥ της Αττικής οδικώς!
Πρέπει να προχωρήσει (και να πιέσουμε ως Περιφέρεια), το Προεδρικό Διάταγμα για Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης του έντυπου χαρτιού.
Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου να λάβουν σοβαρά υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, που αποδεικνύουν την μεγάλη υστέρηση της Περιφ. Πελοποννήσου στην ανακύκλωση και να αναλάβουν άμεσα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εντός του 2011, δράση, με συγκεκριμένους στόχους ανακύκλωσης και να τους αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους.

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:

Ακολουθούν αυτούσια στοιχεία από τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου που εγκρίθηκε στις 02/12/2010:

«Από στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ η συνολική παραγωγή απορριμμάτων συσκευασίας κατά το 2008 ήταν 1.050.000 tn, από τους οποίους αξιοποιήθηκαν οι 525.000, ήτοι το 50%.
Με βάση στοιχεία της Eurostat η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων συσκευασίας της Ελλάδας για το 2007 (Στοιχεία 10/2009) είχε ως ακολούθως:

Πίνακας 1: Ποσοτική & Ποιοτική Σύσταση ΥΣ της Ελλάδας για το 2007

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΓΥΑΛΙ

150000,00

14,3%

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

295000,00

28,1%

ΧΑΡΤΙ / ΧΑΡΤΟΝΙ

400000,00

38,1%

ΜΕΤΑΛΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ

145000,00

13,8%

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

25000,00

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ

120000,00

ΞΥΛΟ

60000,00

5,7%

Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας στην Περιφέρεια για το 2010 ήταν 63555 tn (Κεφ.7). Με βάση το ρυθμό αύξησης των αποβλήτων (1,35%) εκτιμάται ότι το 2011 θα παραχθούν 64.356 tn.
Θεωρώντας ότι, ελλείψει άλλων δεδομένων, η παραγωγή ανά υλικό στην Πελοπόννησο ακολουθεί τον πίνακα 2, η εξειδίκευση των στόχων σε επίπεδο Περιφέρειας για το έτος 2011 προκύπτει ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ (τόνοι)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (MIN)

35396,07

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (MΑΧ)

51485,2

ΓΥΑΛΙ

14710,06

ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΝΙ

5516,27

ΜΕΤΑΛΛΑ

4443,66

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

4068,25

ΞΥΛΟ

551,63

Σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007), οι εθνικοί ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για τα υλικά συσκευασίας είναι οι ακόλουθοι:
Μέχρι την 31/12/2011:
Ανακύκλωση κατά 55‐80% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας
Επιπλέον, τίθενται επιμέρους στόχοι ανακύκλωσης:
α) κατά 60% κ.β. για το γυαλί
β)ομοίως για το χαρτί και το χαρτόνι
γ) κατά 50% κ.β. για τα μέταλλα
δ) κατά 22.5% κ.β. για τα πλαστικά, λαμβάνοντας υπόψη, αποκλειστικά υλικά που
ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά
ε) κατά 15% κ.β. για το ξύλο

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνεισφορά της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους για τα Υλικά Συσκευασίας είναι 5,56%.
Από τον πίνακα 2 παρατηρεί κανείς ότι ο στόχος για 55% ανακύκλωση επί του συνόλου των παραγόμενων συσκευασιών, δεν επιτυγχάνεται αν εφαρμοστούν οι επιμέρους στόχοι ανά υλικό, αφού η επιμέρους ανακύκλωση του πλαστικού είναι χαμηλή (22,5%). Για το λόγο αυτό, θα (πρέπει να) αυξηθούν τα ποσοστά για το χαρτί και τα μέταλλα ώστε να προκύπτει η συνολική ποσότητα του

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την νέα Οδηγία Πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργηθούν
προγράμματα ανακύκλωσης τουλάχιστον για πλαστικό, χαρτί, γυαλί και μέταλλα με ποσοστά
ανακύκλωσης 50% κ.β. το 2015 και 50% κ.β. το 2020.
Ο πίνακας 2 τελικά διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε το άθροισμα των ποσοστών ανακύκλωσης ανά υλικό να δίνει τη συνολικά απαιτούμενη ποσότητα (~35.400 τόνοι για το 2011), αλλά και να συμπεριλαμβάνονται στόχοι για το 2015 και το 2020:

Πίνακας 3: Εξειδίκευση στόχων για τα ΥΣ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – τελικές ποσότητες

ΥΛΙΚΟ

ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ (tn), 2011

ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ (tn), 2015

ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ (tn), 2020

ΧΑΡΤΙ

19600

20700

22000

ΓΥΑΛΙ

5500

5810

6200

ΜΕΤΑΛΛΑ

5800

6100

6500

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

4100

9550

10150

ΞΥΛΟ

550

580

620

ΣΥΝΟΛΟ

35550

42740

45470

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ζητήθηκαν στοιχεία από την ΕΕΑΑ σχετικά με την υφιστάμενη ανακύκλωση στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τα οποία παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:
Πίνακας 4: Αποτελέσματα έργων μπλε κάδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το 2009

ΚΔΑΥ

ΟΤΑ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ (τόνοι)

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΕΝΤΥΠΟ ΧΑΡΤΙ (τόνοι)

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (τόνοι)

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2.756

2.632

1.676

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

57

29

15

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

3.046

1.540

819

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

30

15

8

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΧΑΣ, ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ

355

132

79

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ

270

101

60

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

1.075

400

240

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

321

120

72

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

613

228

137

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

4.312

3.780

3.484

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1.737

1.522

1.403

ΣΥΝΟΛΑ

14.572

10.499

7.993

Η Ανάκτηση καθώς και η Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας, ανά ΟΤΑ/ Φορέα ή ομάδα ΟΤΑ, έχει υπολογισθεί αναλογικά με την είσοδο του ΟΤΑ/ Φορέα ή ομάδα ΟΤΑ στο ΚΔΑΥ που εξυπηρετούνται (σημείωση από ΕΕΑΑ)
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η ανακύκλωση στην Περιφέρεια φτάνει τους 10.500 τόνους (μαζί με το έντυπο χαρτί και μικρό ποσοστό μη συσκευασιών που συνήθως ανακτώνται στα ΚΔΑΥ όπως καπάκια, καλαμάκια, κ.λ.π.). Τυπικά, εξαιρώντας δηλαδή το έντυπο χαρτί, η ανάκτηση συσκευασιών ανέρχεται στους 7.993 τόνους.
Επιπρόσθετα, λειτουργεί πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού στο Δήμο Τρίπολης από τον Οκτώβριο του 2007, με την τοποθέτηση πάνω από 70 κάδων και μεταλλικών πλεγμάτων.»
*Αναμένουμε την δημοσίευση των ανάλογων με το 2009, στοιχείων για το 2010, από τις αρμόδιες Αρχές.
Χαρακτηριστική περίπτωση, που πρέπει να επιταχυνθεί, είναι η άμεση έναρξη λειτουργίας του ΚΔΑΥ στο Βέλο Κορινθίας. Το συγκεκριμένο ΚΔΑΥ ενώ αρχικώς είχε απορριφθεί από την οικεία Νομαρχία, τελικώς πήρε όλες τις άδειες, είναι έτοιμο να λειτουργήσει και περιμένει μια τελική συμφωνία με την ΕΕΑΑ. Είναι μάλιστα και επιθυμία του Δήμου Σικυωνίων. Τα ανακυκλώσιμα τώρα οδηγούνται στην Τρίπολη και στην Αθήνα που είναι απαγορευτικά (περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά – «όχι στην αυλή μου») μακριά.
Για την Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά,

Λάμπρος Μπούκλης
περιφερειακός σύμβουλος Περιφ.Πελοποννήσου

ΥΓ Το παρόν θα κατατεθεί με λήψη αριθ. Πρωτοκ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close