ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010(Α’138) όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α’147).
2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων,
όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α’114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’87), όπως ισχύουν.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-2020 Εγκριτική Απόφαση της
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α’/28-12-2006), όπως ισχύει.
6. Τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της
χωρικής του αρμοδιότητας.

Ανακοινώνει

Περισσότερα:

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Leave a Reply